آرشیو روزانه: آگوست 10, 2020

گواهینامه غذای حیوانات و دام

گواهینامه غذای حیوانات و دام: ISO / TS 34700: 2016 :مدیریت رفاه حیوانات – الزامات عمومی و راهنمایی سازمانهای زنجیره تأمین مواد غذایی ( گواهینامه غذای حیوانات و دام : ISO / TS 34700: 2016 الزامات و راهنمایی هایی را برای اجرای اصول رفاه حیوانات ارائه می دهد ، همانطور که در معرفی توصیه های مربوط […]