استانداردهای مواد غذایی

استاندار ISO ۲۲۰۰۰
بکارگیری این استاندارد به سازمانهایی که در رده‌های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می‌کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و کنترل نمایند. این استاندارد مجموعه ترکیبی موثری را جهت حصول اطمینان از ایمنی غذا در طول زنجیره غذایی ایجاد می‌نماید که عناصر کلیدی آنها شامل ارتباط متقابل، سیستم مدیریت، برنامه‌های پیشنهادی و اصول HACCP می‌باشد.

استاندارد HACCP
مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که به معنی تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی می‌باشد.

استاندارد GMP عملیات خوب ساخت

استاندارد HALAL : مقررات مربوط به موازین شرعی و اسلامی غذا

GREEN RESTAURANT

سیستم مدیریت ارائه غذاهای سالم و ارگانیک

استاندارد SFBB

Safer Food, Better Business غذای ایمن تر ، تجارت بهتر

موارد (SFBB) شامل اطلاعات در مورد:
آلودگی متقابل
تمیز کردن
نحوه سرد کردن
مدیریت پخت و پز
مدیریت مجموعه

سیستم بهداشت و ایمنی در کترینگ ها CODEX 39