استاندارد گروه تکنولوژی اطلاعات

استاندارد گروه تکنولوژی اطلاعاتReviewed by مدیریت on Apr 24Rating:

در این بخش استانداردهای مرتبط با گروه تکنولوژی اطلاعات را معرفی میکنیم

ISO/IEC 20000-2

ISO / IEC 20000-2 فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات – قسمت 2: راهنمایی در مورد استفاده از سیستم های مدیریت خدمات

ISO/IEC 27003:2017

ISO / IEC 27003: 2017 فن آوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – راهنمایی

ISO/IEC 27552 

ISO / IEC 27552 فن آوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – ارتقاء به ISO / IEC 27001 برای مدیریت حریم خصوصی – الزامات

ISO/IEC 20000-1 

ISO / IEC 20000-1 فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات – قسمت 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات

ISO/IEC 27001:2013 

ISO / IEC 27001: 2013 فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات

ISO/IEC 27010:2015 

ISO / IEC 27010: 2015 فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات بین بخش ها و بین سازمان ها

ISO/IEC 27013:2015 

ISO / IEC 27013: 2015 فن آوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – راهنمایی در پیاده سازی یکپارچه ISO / IEC 27001 و ISO / IEC 20000-1

ISO/IEC 90003:2014

ISO / IEC 90003: 2014 مهندسی نرم افزار – دستورالعمل های کاربردی ISO 9001: 2008 به نرم افزار های کامپیوتری

ISO/IEC DIS 19770-1 

ISO / IEC DIS 19770-1 فن آوری اطلاعات – مدیریت دارایی های IT – قسمت 1: سیستم های مدیریت دارایی IT – الزامات

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو