ISO 30401:2018: استاندارد سیستم مدیریت دانش  الزاماتی را برای ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری ، بررسی و بهبود یک سیستم مدیریت موثر برای در سازمان ها ارائه می دهد. کلیه الزامات این استاندارد  ، صرف نظر از نوع یا اندازه آن ، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد ، برای هر سازمانی قابل اجرا است.

 

 

استاندارد سیستم مدیریت دانش به بررسی تعاریف زیر می پردازد :

الف ) دانش چیست؟

 • دانش عبارت است از اطلاعاتی که چیزی یا کسی را تغییر می دهد ، خواه با ایجاد زمینه هایی برای انجام یک اقدام و یا با افزایش توانایی های فردی برای اقدامات موثر .

 • دانش عبارت است از ایجاد باوری که بتواند ظرفیت های اقدامات اثربخش را در سازمان افزایش دهد.

 • دانش عبارت است از برخورداری از ظرفیت و پتانسیل هرگونه اقدام

 • دانش عبارت است از اطلاعات عملی و کاربردی

 • دانش معیاری برای بهبود عملکرد سازمانی است.

 

 

ب ) مدیریت دانش چیست ؟

 • مدیریت دانش به فرآیندهای دانش مرتبط بوده که در بر گیرنده فرآیندهای شناسایی خلق ، نگهداری ،  به اشتراک گذاری و اجرای دانش است.

 • مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک و یکپارچه است.

 • مدیریت دانش – مدیریت استراتژی ها – عملکردها و رویکردهای سازمانی است

 

استاندارد سیستم مدیریت دانش

تقسیم دانش چیست ؟

دانش به دو دسته:

 ۱ – دانش آشکار ( تصریحی ) : دانش آشکار را می توان در قالب عبارات و اعداد بیان کرده و مانند مستندات، کتب،راهنماها،روش های اجرایی،دستورالعمل ها،قوانین و مقررات، تصاویر، حق اختراع، بانک های اطلاعاتی و غیره را بخود می گیرند.

۲- دانش پنهانی ( ضمنی ) : دانش پنهانی در افکار کارکنان یافت می شود.

(از جمله جلسه مهارتهای آنان، تجارب، اندیشه ها و غیره)

تجارب  مشتریان،یا حافظه فروشندگان قبلی و غیره.

دانش پنهانی را به راحتی نمیتوان مستند نموده و با دیگران به  اشتراک گذاشت. با اینحال به منظور اشتراک و انتقال این نوع دانش می بایست آنرا به دانش آشکار تبدیل کرد تا به راحتی بتوان آن را با دیگران به اشتراک گذاشته و در ارتباط با تعاملات اجتماعی سازماندهی نمود.

 

 

تفاوت دانش آشکار و دانش پنهانی:

دانش در درون  انسانها شکل می گیرد در حالیکه اطلاعات موضوع خارجی است.

بنابراین دانش پنهان بخش کوه یخی دانش می باشد که زیر آب پنهان می باشد. هر دو دانش آشکار و پنهان لازم و ملزوم همدیگر بوده و در جای خود اهمیت دارند.

 

در حقیقت تبدیل این دو دانش بصورت مداوم و همزمان اتفاق می افتد و این فرآیند تبدیل بصورت کمی و کیفی گسترش می یابد.

به منظور درک بهتر این نوع دانش و درک آن به انواع روشهای تبدیل این دو نوع دانش اشاره می کنیم.

 

 

ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش:

ارتباط ابزارهای مدیریت دانش و فرآیندهای پنجگانه مدیریت دانش

 1. شناسایی دانش

 2. خلق و ایجاد دانش

 3. ثبت و ضبط و نگهداری دانش

 4. به اشتراک گذاری دانش

 5. اجرا یا بکارگیری دانش

فرآیندهای مدیریت دانش :

 • شناسایی دانش

 • خلق و شناسایی دانش

 • ثبت و ضبط و نگهداری

 • به اشتراک گذاری دانش

 • به کار گیری دانش

www.iso.org