خط مشي سیستم الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریتی(ISO 17021)  

                    خط مشـــي  بی طرفی

کد مدرک : PMS-PL-02-00

تاریخ بازنگری :

 

به نام خد ا                                                  

   خط مشي سیستم الزامات نهاد های ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریتی(ISO 17021)  

 

شرکت پیمان مدیران سپنتا در راستای بهبود مستمر و نظام مند نمودن فرآیندهای سازمان تعهدات خود را به صورت ذیل بیان می نماید :

اصول خط مشی سیستم مدیریت کیفیت به شرح ذیل می باشد:

·                   ممیزی و صدور گواهی نامه با رعایت الزامات استاندارد ۱۷۰۲۱

·                   چابکی و سرعت بالا با حفظ کیفیت خدمات شرکت

·                     ایجاد ارزش افزوده و تغییرات مثبت برای ذی نفعان سازمان های درخواست کننده خدمات

·                   استفاده از ممیزان شایسته ، واجد شرایط و تایید شده در هر شاخه از صنعت

·                   افزایش دانش سازمانی پرسنل شرکت

·                     حفظ استقلال ، بی طرفی  ، درستکاری و رازداری در ارزیابی ها و بازرسی ها

·                   انجام ممیزی واقع بینانه

·                   حفظ و محتمرم شمردن حقوق و منافع قانونی مشتریان

·                   قابلیت پاسخگویی به شکایات

·                   شفافیت فرآیند ها

 

در کمیته حفاظت از بی طرفی ، تجزیه و تحلیل ریسک در تمامی فعالیت های شرکت انجام پذیرفته است. این تحلیل ها توسط کمیته حفاظت از بی طرفی پیمان مدیران سپنتا که یک کمیته مستقل ،  متشکل از نمایندگانی از صنایع کلیدی هستند بررسی می شوند.

این شرکت متعهد می گردد با همکاری کلیه ی کارکنان به رعایت اصول بی طرفی رازداری و محرمانگی در راستای رسیدن به اهداف و   اصول این نظام اقدام نماید و همچنین  این خط مشی از نظر کفایت و اثربخشی  در فواصل زمانی یک ساله بازنگری می گردد. 

الهام محمودی مدیر عامل