خط مشي سیستم  مديريت کیفیت

                       خط مشـــي كيـفيت

کد مدرک : PMS-PL-01-01

تاریخ بازنگری :  ۱۸/۸/۹۸

 

به نام خد ا                                                  

   خط مشي سیستم  مديريت کیفیت

 

شرکت پیمان مدیران سپنتا در راستای بهبود مستمر و نظام مند نمودن فرآیندهای سازمان اقدام به پیاده سازی سیستم

مدیریت  کیفیت مبتنی بر استانداردهای بین المللی نموده است .

 

اصول خط مشی سیستم مدیریت کیفیت به شرح ذیل می باشد:

·     تمرکز بر افزایش بهره وری ( زمان ، هزینه و کیفیت )

·     درک نیازهای ذینفعان و ارائه خدمات  مطابق با شرایط قراردادی

·     تاکید بر افزایش سطح رضایت مشتریان ، ایجاد مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدید

·     تعهد به رعایت الزامات و قوانین ملی و بین المللی مرتبط

·     توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش مداوم ، ارتقاء انگیزش و مشورت و مشارکت کارکنان

 

     مدیریت شرکت بر این باور است که اجرای هرچه بهتر سیستم مدیریت با همیاری و همدلی کلیه کارکنان و حمایت مدیران  ارشد سازمان امکان پذیر باشد. لذا با استفاده از ساز و کارهایی همچون ممیزی و بازرسی ، جلسات بازنگری مدیریت ، اخذ و بررسی نتایج پایش فرآیندها ، سیستم مدیریت را به طور مداوم از لحاظ کفایت و اثربخشی و تناسب با جهت گیری استراتژیک سازمان ، پایش و ارزیابی می نماید.

امید است با اجرای این روند ، شاهد موفقیت و تعالی روز افزون در تمامی سطح شرکت باشیم.

الهام محمودی مدیرعامل