محتوای دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 50001

 

 

مخاطبان :

مشاورین و ممیزین داخلی سیستم های مدیریتی

 

 

 

هدف دوره :

آشنایی و ارتقای توان ممیزان داخلی و شخص ثالث

 • بررسی الزامات استاندارد ISO50001:2018

 • آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبق ISO 19011:2018

 • آشنایی با انواع ممیزی از جمله ممیزی داخلی و خارجی

 • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی

 • آشنایی با اصول ممیزی

 • آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی

 • آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی

 • شناسایی و ثبت اهداف ممیزی، برنامه

 • تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ی ممیزی

 • اصول تدوین برنامه ممیزی

 • شناسایی منابع برنامه ممیزی

 • پایش یک برنامه ممیزی

 • بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

 • اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات ممیزیو روانشناسی ممیزی

 • جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق ها

 • پیگیری عدم انطباق های ممیزی و اقدامات اصلاحی

 • ارزیابی صلاحیت ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین

محل آموزش :

آکادمی QCB ITALIA

درون سازمانی