مستندات 17021

شرکت QCB ITALIA متعهد به اجرای استاندارد ISO 17021:2015 در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی می باشد.

دستورالعمل صدور گواهینامه برای مشتریان

دستورالعمل کدگذاری

دستورالعمل نحوه یادداشت گزارش ممیزی

روش اجرایی اطلاعات مربوط به گواهی کردن

روش اجرایی اقدام اصلاحی

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی پایش ممیزان

روش اجرایی تعیین زمان ممیزی

روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان

روش اجرایی کنترل استفاده از لوگوی شرکت

روش اجرایی کنترل سوابق

روش اجرایی کنترل عملیات

روش اجرایی کنترل مدارک

روش اجرایی مدیریت ریسک و فرصت

روش اجرایی ممیزی داخلی