ارزیابی استاد: رعایت وقت طبق برنامه

View Results

Loading ... Loading ...

ارزیابی استاد : تسلط بر مطالب دوره

View Results

Loading ... Loading ...

ارزیابی استاد دوره: قدرت بیان و توانایی جهت انتقال و تفهیم مطلب

View Results

Loading ... Loading ...

ارزیابی مدرس دوره :توانایی ایجاد شوق و انگیزه برای یادگیری مطالب در فراگیران

View Results

Loading ... Loading ...

ارزیابی مدرس دوره: علاقه و توانایی پاسخگویی به سئوالات فراگیران

View Results

Loading ... Loading ...

ارزیابی مدرس دوره: نحوه رفتار استاد با فراگیران

View Results

Loading ... Loading ...