محتوای دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱Reviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱

مخاطبان :

مشاورین و ممیزین داخلی سیستمهای مدیریتی

هدف دوره :

آشنایی و ارتقای توان ممیزان داخلی و شخص ثالث

در این دوره خواهید آموخت: 

• بررسی الزامات استاندارد ISO 9001:2015

• آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبق ISO 19011:2018

• آشنایی با انواع ممیزی از جمله ممیزی داخلی و خارجی

• آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی

• آشنایی با اصول ممیزی

• آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی

• آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی

• شناسایی و ثبت اهداف ممیزی، برنامه

• تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ی ممیزی

• اصول تدوین برنامه ممیزی

• شناسایی منابع برنامه ممیزی

• پایش یک برنامه ممیزی

• بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

• اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات ممیزیو روانشناسی ممیزی

• جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق ها

• پیگیری عدم انطباق های ممیزی و اقدامات اصلاحی

• ارزیابی صلاحیت ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین

 

محل آموزش :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی