محتوای دوره طراحي مسير رشد شغلي كاركنانReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : طراحي مسير رشد شغلي كاركنان – راهکار شغلي

مخاطبان :

کارفرمایان تمامی سازمان ها – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی

هدف :

ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان با بهره گیری از طرح ریزی و اجرای برنامه رشد شغلی براساس یک مکانیزم امتیازبندی مناسب

محتوای دوره :

آشنایی با مفاهیم کار راهه شغلی
آشنایی با مدل مایکل آرمسترانگ درمدیریت منابع انسانی HRM
آشنایی با استراتژی های مدل آرمسترانگ شامل :
آشنایی با مفهوم استراتژیک منابع انسانی
آشنایی با اهداف استراتژیک منابع انسانی
مروری بر انواع مدل های استراتژیک از جمله مدل مبتنی بر کسب و کار و مدل هماهنگی استراتژیک
مروری بر فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مروری بر طراحی و اجرای استراتژی منابع انسانی
آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
آشنایی با نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان
آشنایی با نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی
آشنایی با استراتژی های توسعه منابع انسانی
مروری بر استراتژی های مدیریت فرهنگ
مروری بر استراتژی های مدیریت تغییر
آشنایی با استراتژی های توسعه روابط کاری
آشنایی با استراتژی های جذب کارکنان
آشنایی با استراتژی های مدیریت عملکرد
آشنایی با استراتژی های توسعه منابع انسانی
آشنایی با استراتژی های پاداش
آشنایی با استراتژی های روابط کارکنان
آشنایی با نحوه برنامه ریزی برای جذب ، انتصابوترفیع در سازمان با توجه به الزامات قانونی ودولتی
آشنایی با مفاهیم استعداد و چگونگی بهره گیری از استعداد کارکنان سازمان
آشنایی با طراحی ماتریس ارتباطات بین فرآیندی ترفیعات با آموزش
آشنایی با طراحی لیست مغایرت ها در حوزه ترفیع و انتصاب سازمانی
آشنایی با آنالیز داده های عملکرد در حوزه ترفیع و مقایسه ان با استاندارد
آشنایی با نحوه ترسیم نمودار آنالیز نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه ترفیع و انتصاب

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی