محتوای دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015Reviewed by مدیریت سایت on Apr 25Rating:

عنوان : دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

مخاطبان :

مشاورین و ممیزین داخلی سیستمهای مدیریتی

هدف :

آشنایی و ارتقای توان ممیزان داخلی و شخص ثالث

محتوای دوره :
بررسی الزامات استاندارد ISO 14001:2015
شرح تغییرات الزامات استاندارد نسبت به استاندارد ISO 14001:2004
بررسي ضوابط، قوانين و مقررات زيست محيطي در ايران
آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبق ISO 19011:2018
آشنایی با انواع ممیزی از جمله ممیزی داخلی و خارجی
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی
آشنایی با اصول ممیزی
آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی
آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی
شناسایی و ثبت اهداف ممیزی، برنامه
تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ی ممیزی
اصول تدوین برنامه ممیزی
شناسایی منابع برنامه ممیزی
پایش یک برنامه ممیزی
بازنگری و بهبود برنامه ممیزی
اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات ممیزیو روانشناسی ممیزی
جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق ها
پیگیری عدم انطباق های ممیزی و اقدامات اصلاحی
ارزیابی صلاحیت ممیزین، الزامات حفظ و بهبود صلاحیت ممیزین

 

محل آموزش : آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی