ISO 19443:2018Reviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ایزو 19443: 2018 ISO 19443:2018

سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای استفاده از ISO 9001: 2015 توسط سازمان های در زنجیره تامین بخش انرژی هسته ای عرضه محصولات و خدمات مهم برای ایمنی هسته ای (ITNS)

این استاندارد بین المللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در زمانی که سازمان:

الف) نیاز به نشان دادن توانایی خود برای ارائه محصولات و خدمات که به مشتری و الزامات قانونی و قانونی قابل اجرا می پردازد،

ب) هدف افزایش رضایت مشتری از طریق استفاده موثر از سیستم، از جمله فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با مشتری و الزامات قانونی و قانونی قابل اجرا است.

تمام الزامات این استاندارد بین المللی، عمومی هستند و در نظر گرفته می شود که در هر سازمان، صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدماتی که ارائه می شود، قابل اجرا باشد.

نکته 1 در این استاندارد بین المللی، اصطلاح “محصول” یا “سرویس” فقط برای محصولات و خدمات مورد نیاز مشتری یا مورد نیاز آن اعمال می شود.

نکته 2: الزامات قانونی و قانونی می تواند به عنوان الزام قانونی بیان شود.

این استاندارد بین المللی به سازمان های عرضه کننده محصولات یا خدمات ITNS اعمال می شود.

استفاده از این استاندارد برای سازمان هایی که فعالیت های خود را در یک سایت هسته ای مجاز دارند موافق قبیله مجوز می باشد.

الزامات مندرج در این استاندارد بین المللی مکمل (نه جایگزین) به مشتری و الزامات قانونی و قانونی قابل اجرا است.