ISO 8559-1:2017 تعیین اندازه لباسReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ISO 8559-1:2017  تعیین اندازه لباس – قسمت اول: تعاریف آنتروپومتری برای اندازه گیری بدن

شرحی از اندازه گیری های آنتروپومتریک ارائه می دهد که می تواند به عنوان پایه ای برای ایجاد پایگاه های داده فیزیکی و دیجیتال استفاده شود.

فهرست اندازه گیریهای مشخص شده در این سند به عنوان راهنما برای افراد حرفهای در زمینه پوشاک مورد نیاز است که برای استفاده از دانش خود برای انتخاب بخشهای بازار جمعیت و ایجاد پروفایلهای شکل وسایز برای توسعه تمام انواع پوشاک و مانکن های مناسب آن ها به کار گرفته می شوند.

این فهرست راهنمایی برای اندازه گیری آنتروپومتریک و همچنین ارائه اطلاعات به تیم های توسعه محصول پوشاک و سازندگان مانکن را بر اساس اصول اندازه گیری و پایه های تشریحی و آناتومی ارائه می دهد.

پیوست الف ، استفاده از پیکتوگرام استاندارد و اصلاح شده بر اساس انتخاب اکثر ابعاد بدن معمولی مورد استفاده برای طراحی اندازه لباس را شرح می دهد.

ISO 859-1:2017 در ارتباط با مقررات ملی، منطقهای یا بینالمللی برای تضمین سازگاری در تعریف گروههای جمعیتی و اجازه دادن به مقایسه مجموعههای دادههای آنتروپومتری مورد استفاده قرار میگیرد.

•آنتروپومتری به معنی اندازه گیری بخش های گوناگون بدن انسان به منظور شناسایی تفاوت ها و دسته بندی های فیزیکی مردمان گفته می شود.

منبع : سایت ایزو گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی