تغییرات کلیدی ایزو 31000Reviewed by مدیریت سایت on Apr 20Rating:

تغییرات کلیدی در ایزو 31000

ISO 31000:2018 

چه تغییراتی می تواند در انتظار شما باشد؟

ایزو 31000، ‘مدیریت ریسک – اصول و دستورالعمل ها’، در سال 2009 منتشر شد و در حال بررسی مجدد است. نسخه جدید در اواسط ماه فوریه در دسترس خواهد بود .

در این مقاله کوتاه، تلاش خواهیم کرد تا تغییرات کلیدی را بررسی کرده و این که چگونه تغییرات بر کسب و کار تاثیر خواهد گذاشت.

تغییرات کلیدی که در نسخه 2018 پیشنهاد شده است ، عبارت هستند از ……

در واقع هیچ تغییر قابل توجهی وجود ندارد. همه تغییرات، تقویت پیام هایی هستند که همیشه از سال 2009 در استاندارد بوده اند.

این می تواند به این معنا باشد که نسخه سال 2009 از قبل دید وسیعی داشته و فقط نیاز به تاکید بیشتری داشته یا می تواند به این معنی باشد که اعضای کمیته ISO TC262 که استاندارد را توسعه داده اند تمایل به تغییر یا نوآوری ندارند.

 

در اینجا برخی از مهمترین تغییرات وجود دارد:

– سند کوتاه تر است در حال حاضر تنها 15 صفحه (به استثنای پوشش و کتابشناسی)؛

– تعداد اصول از 11 تا 8 کاهش یافته است بدون اینکه هیچ پیام مهمی را از دست داده باشد.

استاندارد اهداف مدیریت ریسک را تقویت می کند. به گفته نویسندگان، هدف چارچوب مدیریت ریسک کمک به سازمان در ادغام مدیریت ریسک در تمام فعالیت ها و عملکردهای آن است. اثربخشی مدیریت ریسک بستگی به ادغام آن در اداره و تمام فعالیت های سازمان دارد، از جمله تصمیم گیری.

– مسئولیت مدیران ارشد و نظارتی اضافه شده است. آنها باید اطمینان حاصل کنند که مدیریت ریسک در تمامی فعالیت های سازمانی ادغام شده و رهبری و تعهد را نشان می دهد.

 

– مفهوم ادغام در سراسر سند تقویت می شود، در اینجا فقط چند نمونه وجود دارد:

مدیریت ریسک باید بخشی از اهداف سازمانی، حکمرانی، رهبری و تعهد، استراتژی، اهداف و عملیات باشد.

به طور كامل طراحی و پیاده سازی شده، چارچوب مدیریت ریسك اطمینان حاصل خواهد كرد كه فرایند مدیریت ریسك بخشی از تمام فعالیت ها در سراسر سازمان می باشد، از جمله تصمیم گیری، و تغییرات در محیط های خارجی و داخلی به طور كامل به دست می آید.

این سازمان باید به طور مداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک و نحوه مدیریت فرآیند مدیریت یکپارچه را بهبود بخشد.

فرایند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت و تصمیم گیری باشد و باید در ساختار، عملیات و فرایندهای سازمان ادغام شود.

– استاندارد جدید به صراحت بیان می کند که می تواند برنامه های متعددی از فرآیند مدیریت ریسک در یک سازمان وجود داشته باشد که به منظور دستیابی به اهداف و با در نظر گرفتن شرایط خارجی و داخلی که در آن اعمال می شود، متناسب باشد.

– استاندارد نیز به ماهیت پویا و متغیر رفتار و فرهنگ بشر می پردازد که باید در طول فرآیند مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد.

این پیام ها بسیار قدرتمند هستند. آنها جدید نیستند، اما آنها نوع مدیریت ریسک را که به فعالیت های تجاری و فرآیندهای تصمیم گیری کلیدی متصل می شوند، تقویت می کنند.

نوع مدیریت ریسک که براساس دوره ای از پیش تعیین شده (سه ماهه، ماهانه و غیره) انجام نمی شود، بلکه در زمان تصمیم گیری مهم اقتصادی یا به عنوان بخشی از فرایند یا فعالیت تجاری انجام می شود.

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو