رفتن به محتوا

دوره آموزشی
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

خانه » دوره های آموزشی » الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
Error: the field format must contains "%s".
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

عنوان : الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

مخاطبان :

 مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

ارتقا و بهبود توانایی – دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه سطح بازگشت سرمایه

محتوای دوره :

آشنایی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه Return on Investment
تعریف مفاهیم انواع سرمایه گذاری
اهداف استفاده از Return on Investment ( ROI(در آموزش
آشنایی با نحوه محاسبهROI در آموزش
آشنایی با مفهوم بازگشت سرمایه
آشنایی با انواع الگوهای اساسی قیمت گذاری دوره های اموزشی
آشنایی با نحوه هزینه های آموزش
آموزش منابع انسانی، فرآیند – تکنیک ها و مفهوم ارزشیابی
آشنایی با برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی
آشنایی با انواع مختلف ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام