نظامنامه ISO 22000Reviewed by مدیریت سایت on Jun 1Rating:

نظامنامه ISO 22000 : فضاي رقابتي حاكم در واحدهای صنعتی و فروشگاهها ، موجب گرديده است تا ساختارهاي سازماني سنتي موجود ، جوابگوي نياز هاي واحدهای صنعتی و فروشگاهها نباشند . لذا اين شرايط سازمانها و فروشکاههای زنجیره ای را به طرف ساختار هاي سازماني مستحكم سوق مي دهد ،به همين دليل است توليد كنندگان و واحدهاي صنعتي به فكر فراهم نمودن مقدمات مربوط به خود و هموار كردن مشكلات خود در جهت ارتقاي شاخص هاي سازماني خود مي باشند و از آنجا كه اثبات انطباق محصولات توليدي با قوانين و مقررات و استانداردهاي موجود بخشي است كه به ايجاد سيستم مديريت كيفيت و ایمنی مواد غذایی مرتبط مي شود.

اميد است با بكارگيري استانداردهاي اشاره شده فوق ، الزامات مشخص شده براي محصول و خدمات علاوه بر افزايش سطح رضايت مشتريان و برقراري نظم و انضباط بيشتر در داخل فروشگاه، راه جهت حضور در بازارهاي جدید هموار گردد.

محصولات فروشگاه مطابق با استاندارد ملي ايران و مقررات و ضوابط اداره نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي توليد و توزيع مي گردد و در تمامي مراحل توليد تحت نظارت واحد کنترل کیفیت مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.

اين كنترل ها شامل، كنترل .کیفیت و ایمنی محصولات خریداری شده ،حين انبارش و چیدمان در قفسه ها و فروش محصولات مي باشد.

1- هدف و دامنه كاربرد :

نظامنامه مستندات سيستم مديريت كيفيت و مدیریت ایمنی فروشگاه بر اساس الگوي استاندارد ISO 22000:2005 طراحي شده و تعيين كننده خط مشي و اهداف كيفيت و ایمنی و تشريح كننده نحوه انجام فعاليت ها بر مبناي الزامات سيستم های مدیریتی فوق الذکر به منظور حصول اطمينان از برآورده شدن نیازمندیهای فروشگاه، انطباق محصولات با خط مشی کیفیت و ایمنی و اثبات این انطباق با تدوین و استقرار روشهای اجرایی الزام شده در متن استاندارد های اشاره شده فوق و رعایت برنامه های پیش نیازی (PRPها) و اصول تجزیه و تحلیل نقاط کنترل بحرانی خطر (طرح HACCP )،برای طرفهای ذینفع می باشد.
لازم بـذكـر مي‌باشد با توجه به نوع فعالیت سازمان و با توجه به اینکه خدمات فروشگاهی مشخصی از طریق ابلاغیه های فروشگاه صورت می پذیرد، لذا بند 7-3 استاندارد برای سازمان کاربرد نداردهمچنین با توجه به اینکه هیچ فرایند ویژه ای در سازمان وجود ندارد بند 7-5-2 نیز کاربرد ندارد.

2- استانداردهاي مرجع

استانداردهاي ذيل بعنوان مرجع در اين نظامنامه كيفيت مورد استفاده قرار گرفته اند.
ISO 9001:2008 نيازمندي هاي سيستم مديريت كيفيت
ISO 9000:2005 مباني و اصطلاحات سيستم هاي مديريت كيفيت
ISO 22000:2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

3) اصطلاحات و تعريف

3/1 . ايمني مواد غذايي
اطمينان از اينكه استفاده از يك ماده غذايي هنگام آماده سازي و مصرف متعارف آن آسيب و خطري براي مصرف كننده نخواهد داشت . ايمني مواد غذايي با وقوع خطرات ايمني مواد غذايي مرتبط است و شامل ساير جنبه هاي سلامتي انساني مثل سوء تغذيه نميشود .

3/2. زنجيره غذايي
توالي مراحل و عمليات درگير در فرآوري توزيع و مصرف مرتبط با موادغذايي از تهيه و تامين مواد اوليه تامصرف آن .
يادآوري 1 : توليد اوليه شامل توليد خوراك دام براي دام هائي كه در توليد مواد غذايي بكار ميروند ميگردد .
يادآوري 2 : زنجيره غذايي شامل توليد موادي كه با مواد غذايي يا مواد خام در ارتباط ميباشند نيز ميگردد .
3/3 . خطر ايمني مواد غذايي
عامل بيولوژيكي . فيزيكي. شيميايي موجود در مواد غذايي كه ميتواند بطور بالقوه اثرنامطلوب بر سلامت آن گذارد .
واژه خطر نبايد با واژه ريسك كه در متن هاي ايمني مواد غذايي بمعني عملكرداحتمالي يك عامل مضردر سلامتي ( مانند بروز بيماري ) و شدت آن ( مانند منجر شدن به مرگ بستري شدن عدم حضور در كار و … )‌ مي شود اشتباه گرفته شود . در تعريف ريسك در ISO/IEC 51 احتمال وقوع خطر و شدت آن در نظر گرفته شده است .
يادآوري 1 : خطرات ايمني مواد غذايي شامل آلرژي زاها نيز ميشود .
يادآوري 2 : در زمينه خوراك دام و تركيبات آنها خطرات ايمني مواد غذايي مرتبط مواردي هستند كه ممكن است در خوراك دام و تركيبات آنها و در دامي كه براي مصرف در مواد غذايي بكار ميرود همچنين در مواردي كه بطور بالقوه موجب اثر نامطلوب بر سلامتي انساني شود وجود دارند .
در زمينه عملياتهايي به غير از مواردي كه بطور مستقيم با خوراك دام و مواد غذايي مرتبط است مواردي هستند كه ممكن است بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مورد مصرف و يا خدمات ايجاد شود كه بالقوه موجب اثر نامطلوب بر سلامتي انساني شود .

3/4 . خط مشي ايمني مواد غذايي
جهت گيريها و اهداف فراگير فروشگاه كه مرتبط با ايمني مواد غذايي ميباشد و رسما توسط مديريت ارشد بيان شده است .

3/5 . محصول نهايي
محصولي كه تحت فرآيند يا هيچ تغيير ديگري توسط سازمان قرار نخواهد گرفت .
يادآوري : محصولي كه تحت فرآيند يا تغيير شكل و ماهيت توسط سازمان ديگري قرار ميگيرد براي سازمان اول حكم محصول نهايي و براي سازمان ديگر نقش مواد اوليه يا خام را دارا ميباشد .

3/6 . نمودار جريان
طرح شماتيك و نظام يافته كه توالي و تعامل مراحل را معرفي مينمايد .

3/7 . اقدام كنترلي ( Control measure )‌
اقدام يا فعاليتي كه براي پيشگيري يا حذف يك خطر ايمني مواد غذايي و يا كاهش آن به يك سطح قابل قبول به اجرا گذاشته ميشود .

3/8 . برنامه پيش نيازي ( Prerequisite Program )
شرايط اساسي و پايه اي و فعاليتهايي كه براي نگهداري و حفظ محيط بهداشتي در زنجيره غذايي و براي توليد و جابجائی محصول نهايي ايمن و مصرف انساني ضروري هستند .
يادآوري 1 : بسته به ماهيت و عملكرد آنها برخي از PRP ها دربرگيرنده اقدامات كنترلي ( 3-7 ) ميباشند در صورتيكه ساير PRP ها شامل روشهاي اجرايي و دستورالعمل هايي ميباشند كه نحوه مديريت و يا خصوصيت نگهداري را تشريح مي نمايد .

يادآوري 2 : اصطلاحات متداولي وجود دارند كه در PRP ها بكار گرفته ميشوند مانند روش خوب ساخت GMP روش خوب كشاورزي GAP‌ روش خوب بهداشتي GHP‌ روش خوب توزيع GDP‌ روش خوب دامپزشكي GVP و روش خوب توليد GPP روش خوب تجاري GTP برنامه هاي نگهداري و زير ساختار .

3/9. PRP هاي عملياتي / برنامه پيش نيازي عملياتي
PRP‌ كه در حين آناليز خطر شناسايي شده و براي كنترل احتمال وقوع خطر ايمني ماده غذايي يا آلودگي و يا تكثير خطر ايمني ماده غذايي ضروري هستند كه اين موضوع باتوجه به وقوع خطر يا آلودگي درمحصول ويا محيط هاي كاري تعيين ميگردند .

3/10 . نقطه كنترل بحراني CCP
(ايمني مواد غذايي) مرحله اي كه در آن براي جلوگيري ياحذف خطرايمني مواد غذايي ويا كاهش آن به يك سطح قابل قبول كنترلهاي لازمه به اجرا گذاشته مي شوند .

3/11 . حد بحران Critical limit
معياري كه پذيرفتني را از نپذيرفتني جدا ميسازد .
يادآوري 2 : حدود بحران براي اطمينان از اينكه يك CCP همواره تحت كنترل باشد در نظر گرفته ميشوند .اگر عدول از حد بحران اتفاق بيفتد . محصولاتي كه تحت تاثير اين شرايط قرار گرفته اند بعنوان محصولي كه احتمال غير ايمن بودن آن وجود دارد در نظر گرفته ميشوند .

3/12 . پايش
هدايت و راهبري يك سري مشاهدات برنامه ريزي شده يا اندازه گيري پارامترهاي كنترلي كه با هدف ارزيابي اثربخشی اقدامات كنترلي صورت ميپذيرد .

3/13 . اصلاح Correction
اقدامي كه منجر به حذف يك عدم انطباق شناسايي شده خواهد شد .
يادآوري 1 : در اين استاندارد بين المللي اصلاح مرتبط با اقداماتي است كه روي محصولات بالقوه غير ايمن انجام ميشود و مي تواند مرتبط با اقدام اصلاحي باشد .
يادآوري2 : اصلاح ميتواند براي مثال انجام دوباره كاري فرآيندهاي بيشتر و يا حذف اثرات زيان آور و نامطلوب عدم انطباق رخ داده باشد ( مصرف در زمينه هاي ديگر و يا با ليبل وبرچسب خاص مشخص كردن آن محصول)

3/14 . اقدام اصلاحي Corrective Action
اقدامي كه دلايل يك عدم انطباق بروز يافته و يا ديگر شرايط نامطلوب را حذف مينمايد .
يادآوري 1 : دلايل بروز عدم انطباق ميتواند بيشتر از يك مورد باشد .
يادآوري 2 : اقدام اصلاحي شامل تجزيه و تحليل علل بوده و از بروز مجدد آن جلوگيري مي نمايد .

3/15 . صحه گذاري Validation
( ايمني مواد غذايي) فراهم آوري شواهدي كه توانايي اثربخش بودن اقدامات كنترلي (‌3-7) حاصله ازطرح HACCP‌ و PRP هاي عملياتي ( 3-9 ) را نشان ميدهد .

3/16 . تصديق Verification
تائيد از طريق ارائه شواهد دال بر تطابق و برآورده سازي نيازمنديها و الزامات مشخص شده .

3/17 . به روزآوري Updating
فعاليتهاي برنامه ريزي شده يا فوري كه براي حصول اطمينان از بكارگيري آخرين اطلاعات انجام ميپذيرد .

4- سيستم مديريت كيفيت :

4-1- الزامات عمومي :
فروشگاه با هدف بهبود مداوم اثربخشي عملكرد فروشگاه و با لحاظ قراردادن نيازمنديهاي استاندارد ISO 9001:2008 و ISO22000:2005 اقدام به ايجاد سيستم مديريت كيفيت ایمنی نموده است. سيستم مديريت كيفيت و ایمنی شركت براي تمامي فعاليتهايي كه بر كيفيت و ایمنی توليد و تحويل محصول مؤثر هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. فرآيندهاي موجود در سيستم مديريت كيفيت ایمنی عبارتند از:

فرآیندهای اصلی سازمان عبارتند از :
نام فرآیند اصلی فرآیند جزء مستندات مرتبط واحد مسئول
1- فرآیندهای تحقق محصول 1-1- خریدو ارزیابی تامین کنندگان بازرگانی
1-2- فروش و ارتباط با مشتریان فروش
1-3- انبارش انبار
2- فرآیندهای پشتیبانی 2-1- آموزش اداری
2-2- نگهداری و تعمیرات ثبت
3- فرآیندهای پایش و اندازه گیری 3-2- ممیزی داخلی نماینده مدیریت
3-3- پایش و اندازه گیری فرآیندها نماینده مدیریت
3-4- بازرسی و ارزیابی و کنترل محصول نامنطبق بازرسی و ارزیابی نماینده مدیریت/ سرپرست ایمنی مواد غذایی
4- فرآیند بهبود 4-1- بهبود مستمر نماینده مدیریت
4-2- اقدام اصلاحی نماینده مدیریت
4-3- اقدام پیشگیرانه نماینده مدیر سرپرست ایمنی /مواد غذایی
5- فرآیندهای مدیریت کیفیت 5-1- کنترل مدارک و داده ها و کنترل سوابق نماینده مدیریت
5-2- بازنگری مدیریت مدیریت
فرآيند فروش و ارتباط با مشتریان:
در اين فروشگاه فرآيند فروش با مسئوليت واحد فروش و با دريافت سفارش آغاز مي گردد و با تحويل محصولات توليد شده به مشتري پايان مي يابد. در مواردي كه سفارش بخصوص از طرف مشتري وجود نداشته باشد، واحد فروش با توجه به اطلاعات محصولات فروخته شده در سالهاي گذشته، بصورت تخميني فروش آينده را پيش بيني نموده و نتيجه را باطلاع واحد برنامه ريزي مي رساند و نیز در اين فروشگاه فرآيند اندازه گیری و تحلیل و پایش فرآیند رضایت مشتریان بصورت مستمر انجام می گردد.
فرآيند پایش و اندازه گیری فرآیند
در فروشگاه، پایش شاخص کلیه فرآیندهای آن مورد بررسی و تحلیل، اندازه گیری و پایش قرار می گیرند.

فرآيند خريد، سفارش و ارزیابی تامین کنندگان :
فرآيند خريد توسط واحد تداركات انجام مي پذيرد و واحد تداركات اقلام مورد نياز را از منابع تأييد شده تهيه نموده و پس از انجام كنترل هاي لازم تحويل انبار مي نمايد. همچنین بمنظور بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی ، عملكرد تامین کنندگان و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بعمل مي آيند.
فرآيند آموزش:
فرايند مدیریت منابع انسانی در مورد تمام پرسنل مؤثر بركيفيت و ایمنی و كليه فرآیندهای فروشگاه را پوشش داده و مديريت ارشد فروشگاه را از ارتقاي شاخص هاي منابع انساني مطلع مي نمايد. مديريت ارشد فروشگاه به منابع انساني آگاه معتقد بوده و اين فرايند تبيين كننده اين مسئله است .
فرآيند بازنگري مديريت:
مطابق با اين فرايند و روش اجرايي بازنگري مديريت، تمامي ورودي هاي اعلام شده در مستندات سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی غذایی ، در جلسات بازنگري مديريت مطرح شده و اقدامات متناسب با آن لحاظ می گردد.
فرايند انبارش
به منظور اطمينان از كيفيت و ایمنی انبارش ،‌فرايند انبارش در فروشگاه تبيين شده است تا از حصول اطمينان از كيفيت و ایمنی محصولات نهایی اطمينان يابد .
فرايند نگهداري و تعمیرات
مطابق با فرايند تعمير و نگهداري ماشين آلات ،‌از استفاده بهينه از منابع و زيرساخت ها اطمينان يافته و با تكيه بر آن بر ارتقاي شاخصهاي بهبود مستمر تكيه مي كند.
فرآيند بازرسی و ارزیابی و کنترل محصول نامنطبق
مطابق با اين فرايند و روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق چگونگی شناسایی مواد اولیه ، محصول حین تولید و محصول نهایی نامنطبق بمنظور تعیین تکلیف تبيين و تشريح مي شود و نیز اين فرايند به فروشگاه اين امكان را مي دهد تا از موارد نامنطبق ارسال شده به مشتريان و نظرات اصلاحي و شكايات مشتريان به منظور بهبود مستمر استفاده نمايد و همچنین دستورالعمل کنترل تجهیزات پایش واندازه گیری تدوین گردیده که در آن از عملكرد تجهيزات پايش و اندازه گيري اطمينان حاصل می شود تا محصولات مطابق با الزامات قانوني محصول براي مشتريان تبيين گردد.
فرآيند اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود مستمر
مطابق با فرايند اقدام اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود مستمر ، روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه و بهبود مستمرکه در آن، تشريح نحوه اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه و بهبود مستمر و نیز انجام اقداماتی برای ریشه یابی مشکلات بالفعل و بالقوه و ریشه کنی مشکلات و جلوگیری از بروز مجدد آنها می باشد، را در برمی گیرد.همچنین در فرايند بهبود مستمر و روش اجرايي فوق به منظور تعیین روش شناسایی فرصتهای بهبود کاهش و یا حذف عوامل آلودگی و خطر و برنامه ریزی جهت رسیدن به آنها با هدف افزایش کیفیت و ایمنی محصول و ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در فروشگاه ايجاد شده است.
فرآيند مميزي داخلي
در فرايند مميزي داخلي نظام مديريت كيفيت و ایمنی و ارزيابي عيني شواهد بمنظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي و ايجاد فرصت هاي لازم بمنظور بهبود نظام مديريت كيفيت و ایمنی را براي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی فروشگاه تبيين مي نمايد.
فرآيند کنترل مدارک
در فرآیند کنترل مدارک ، روش اجرایی کنترل مدارک مدون گردیده نا از تحت کنترل بودن کلیه مستندات و سیستم کد گذاری مدارک اطمینان حاصل کردد.
فرآيند کنترل سوابق
در فرآیند کنترل سوابق، روش اجرایی کنترل سوابق مدون گردیده نا از تحت کنترل بودن کلیه سوابق در فروشگاه اطمینان حاصل گردد.
فروشگاه باید:
الف ) اطمينان مي يابدكه تمام خطرات ايمني مواد غذايي كه پيش بيني ميشود ممكن است با توجه به دامنه كاربرد در محصول بوقوع بپيونددكه بر اساس فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی شناسائي، ارزيابي و كنترل مينمايد . بطوري كه محصولات فروشگاه مستقيم يا غير مستقيم به سلامت مصرف كننده آسيب نرسانند .
ب ) اطلاعات كافي و مناسب را (‌با در نظر گرفتن اصول ايمني مرتبط با محصولات) در كل زنجيره غذا اعلام و انتشار ميدهد. كه از طريق برگزاري دوره آموزش از طرف مدیر کنترل کیفیت براي كليه پرسنل صورت ميگيرد .
ج ) مراحل و نتايجي كه توسعه اجراء‌ و هدايت و بروز كردن سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را در برميگيرد به تمام فروشگاه ( با تاكيد بر اهميت و لزوم اجراي آنها ) اعلام مينمايد . تا اطمينان يابد ايمني مواد غذايي منطبق با اين استاندارد بين المللي ميباشد . مراحل توسعه سيستم مديريت ايمني در نقشه فرآيند كنترل مدارك و بهبود مستمر آمده است .
د ) سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را بطور ساليانه مورد بازنگري قرار داده و آنرا به روز نمايد تا اطمينان حاصل نمايد كه سيستم استقرار يافته فعاليتهاي فروشگاه و آخرين اطلاعات به روز شده در مورد خطرات و كنترل آنها را منعكس مينمايد .
هرجايي كه فروشگاه محصول يا فرآيندي را كه در انطباق محصول نهايي تاثير گذار است از منبع و ارگاني خارج فروشگاه تهيه مينمايد . از انجام كنترل بر محصولات و فرآيندهاي وي اطمينان حاصل مينمايد . فرآيندهايي كه برون سپاری شده است و توسط تأمين كنندگان انجام مي شود مطابق دستورالعمل ارزيابي تأمين كنندگان و فرمهای بازرسی که در بند 8-2-4 توضیح داده شده است كنترل مي شوند همچنین در خصوص فرآیند برون سپاری شدن فروش علاوه بر اینکه شرکت ارائه کننده خدمات توسط دستورالعمل ذکر شده مورد ارزیابی قرار می گیرد، فرآیند فروش و فرآیندهای پشتیبانی آن بوسیله چک لیست بازرسی نوبه ای که به همین منظور طراحی شده است مورد ارزیابی قرار می گیرند.

4-2- الزامات مربوط به مستندات :

4-2-1- كليات
مستندات رده اول شامل خط مشي كيفيت ایمنی ،اهداف كيفيت ایمنی، نظامنامه كيفيت ایمنی مي باشد.
در نظامنامه كيفيت : خط مشي كيفيت و ایمنی ، چارت فروشگاه ، مسئوليتها و اختيارات و اقدامات مربوط به هر بند استانداردها مطابق با فعاليتهاي شركت تشريح شده است.
مستندات رده دوم شامل روشهاي اجرايي سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی از جمله روشهای اجرایی PRP ها و طرح HACCP مي باشد. در هر روش اجرايي ، طريقه اي مشخص شده اي براي اجراي يك فعاليت تشريح شده است . در نظامنامه كيفيت و ایمنی به روشهاي اجرايي PRP ها و OPRPها و طرح HACCP اشاره و ارجاع شده است .
مستندات رده سوم شامل دستورالعمل هاي كاري مي شود. دستورالعمل هاي كاري براي بخشهاي اجرايي تهيه مي شود و چگونگي انجام كار را بطور مستمر توصيف مي نمايد .
مستندات رده چهارم شامل سوابق كيفي و ایمنی ، فرمها و نمودارها ، استاندارد ها و ساير مدارك و سوابق شركت مي گردد.
4-2-2- نظامنامه كيفيت و ایمنی
نظامنامه و ایمنی در برگيرنده كليه راهكارهاي اجراي الزامات استاندارد ISO9001:2008 و ISO22000:2005 مي باشد كه توسط مديريت تعريف، تشريح و تصويب مي گردد.
نظامنامه بايد در بر گيرنده بخش هاي مختلفي كه الزامات استانداردها را پوشش مي دهد، باشد و شامل موارد ذيل مي باشد:
الف) توصيفي از دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت و ایمنی
ب) روش هاي اجرايي مدون PRPها و طرح HACCP كه در بخش هاي مختلف به آن ارجاع داده شده است؛ و
ج) نمودار فرايندهاي فروشگاه كه به پيوست شماره يك اين نظامنامه بوده و نمايش دهنده تأثيرات متقابل بين اين فرايندها مي باشد.
ساختار نظامنامه
اين نظامنامه شامل 8 بند اصلي به شرح زير مي باشد:
1) هدف و دامنه كاربرد؛
2) استانداردهاي مرجع
3) تعاريف و اصطلاحات
4) سيستم مديريت كيفيت و ایمنی
5) مسئوليت مديريت؛
6) مديريت منابع؛
7) طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن و با کیفیت
8) اندازه گيري، تحليل و بهبود سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی
– نحوه تدوين نظامنامه
تهيه و تدوين نظامنامه با بازنگري صفر، توسط نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی و با همكاري مسئولين بخشهاي مختلف فروشگاه انجام شده است.
– نحوه رسميت دادن به نظامنامه كيفي و ایمنی
پس از تهيه نظامنامه يك نسخه از آن با تصويب و امضاي مدير عامل ، نظامنامه رسميت مي يابد و بعد از آن قابليت اجرايي دارد.
– انتشار و توزيع نظامنامه
بعد از اينكه نظامنامه با امضاي مدير عامل شركت رسميت پيدا كرد اصل آن در نزد نماينده مديريت حفظ شده و نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی نسبت به انتشار و توزيع آن اقدام مي نمايد.
مسئوليت توزيع آن در واحد صنعتي با نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی بوده و در ضمن توزيع آن به فروشگاه با دستور ریاست فروشگاه مي باشد.
نسخه اصلي در نزد نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی داراي مهر « تحت کنترل » مي باشد. نسخه توزيع شده به خارج فروشگاه ، خارج از سيستم كنترل مستندات خواهد بود. نظامنامه ارسالي به مؤسسه گواهي دهنده استثناء بوده و جزء مدارك تحت كنترل مي باشد.
– نحوه تغييرات در نظامنامه
مسئوليت اعمال و اجراي تغييرات در نظامنامه به عهده نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی مي باشد.
شايان ذكر است كه مديران مي توانند هرگونه تغييرات را پيشنهاد نمايند كه در صورت تأييد آن از طرف نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی و تصويب مديرعامل انجام مي گيرد. پس از هر بازنگري، شماره نگارش جديد نوشته مي شود. بعد از تغيير سند بازنگري شده، توسط نماينده مديريت به دريافت كنندگان ارسال شده و نسخه قديمي دريافت مي شود كه تمامي آنها بجز نسخه اصلي معدوم مي گردد.
– دارندگان نظامنامه كيفيت و ایمنی
مطابق با بند اين نظامنامه توزيع مستندات دارندگان نظامنامه در صفحه اول مشخص شده است.
4-2-3- كنترل مستندات:
كنترل مستندات با هدف اعمال كنترل هاي لازم و كافي و مؤثر بر تمامي مستندات سيستم مديريت كيفيت و ایمنی و بمنظور استفاده كليه كاركنان شركت از مدارك معتبر و بهنگام انجام مي پذيرد كليه مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت و ایمنی قبل از صدور، از نظر كفايت و صحت توسط افراد مجاز مورد بازنگري قرار گرفته و سپس تصويب مي شوند. مسئوليت توزيع نسخ معتبر و جمع آوري نسخ بي اعتبار و به روز نگهداشتن صورت مستندات بر عهده واحد نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی مي باشد. نسخه اصلي كليه مستندات سيستم مديريت كيفيت و ایمنی در واحد نماينده مديريت و تیم ایمنی نگهداري مي شوند جزئيات كنترل مستندات در روش اجرايي كنترل مدارک آورده شده است.
4-2-3- كنترل سوابق:
بمنظور اثبات انطباق با نيازمنديها و عملكرد مؤثر سيستم مديريت كيفيت و ایمنی ، سوابق لازم مربوط به عملكرد هر واحد در همان واحد ايجاد و نگهداري مي گردند. كنترل هاي لازم جهت شناسايي، بايگاني، محافظت، بازيافت، مدت زمان نگهداري و تعيين تكليف سوابق در روش اجرايي كنترل سوابق آورده شده است.

5- مسئوليت مديريت :

5-1- تعهد مديريت :
مديريت ارشد با استفاده از راههاي ذيل، شواهدي دال بر تعهدات خود نسبت به توسعه و اجراي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی و بهبود مداوم اثر بخشي آن ارائه مي نمايد.
الف) ايجاد باور در فروشگاه ، نسبت به اهميت برآورده نمودن نيازمندي هاي مشتري از نظر کیفیت و ایمنی و الزامات قانوني و مقرراتي
ب) تعيين خط مشي كيفيت و ایمنی
ج) حصول اطمينان از تعيين اهداف كيفيت و ایمنی
د) هدايت بازنگري مديريت
ه) حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع : مدير عامل از طريق بررسي نتايج مميزهاي داخلي ، رفع نيازمندي هاي واحدها در خصوص تامين منابع و … نسبت به اين موضوع متعهد است.
5-2- مشتري محوري :
نيازمنديهاي مشتريان داخلي و خارجي در سازمان تعيين شده است ودر چک لیستهای بازرسی و دستورالعملهای واحدها مدون شده است . به منظور شناسایی نیازمندیهای مشتریان و رعایت آنها و تعیین رضايت اين مشتريان طبق دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتریان و ارزیابی رضايت مشتريان سنجيده مي‌شوند.
5-3- خط مشي كيفيت و ایمنی:
ریس فروشگاه ، خط مشي کیفیت و ایمنی مواد غذایی فروشگاه را تعيين نموده كه متناسب با اهداف فروشگاه ، انتظارات ، نيازهاي مشتريان و همچنين بهبود مستمر را شامل مي گردد. اين خط مشي را حداقل سالانه يك بار (در صورت لزوم) مورد باز بيني قرار مي دهد. به منظور حصول اطمينان از اينكه خط مشي فروشگاه ، در تمام فروشگاه ابلاغ و درج شده است اين خط مشي در تمام قسمت هاي شركت نصب شده است .
5-4- طرح ريزي
(بند 5-3- طرح ريزي سیستم مدیریت مواد غذایی-ISO22000)
5-4-1- اهداف كيفيت و ایمنی
خط مشي كيفيت و ایمنی مواد غذایی ، چهار چوبي را براي تنظيم اهداف كيفيت و ایمنی فروشگاه را فراهم مي سازد. مديرعامل اين اهداف را به منظور تعيين بهبود عملكرد فروشگاه تدوين كرده است. اين اهداف قابل اندازه گيري بوده تا اثربخشي و كارآمدي آنها را بازنگري كند.
اهداف كيفيت و ایمنی با بكارگيري فرم تهيه شده است. در تدوين اين اهداف موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
– نيازهاي حال و آينده فروشگاه ؛
– يافته هاي حاصل از بازنگري هاي فروشگاه ؛
– عملكرد جاري، خدمات و فرايندها؛
– سطوح رضايت طرفهاي ذينفع (مشتري)؛
– نتايج خود ارزيابي در كليه موارد؛
– الگو برداري از بهترين ها و فرصت هاي بهبود؛
– منابع مورد نياز براي دستيابي به اهداف.
5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی :
(بند 5-3- طرح ريزي سیستم مدیریت مواد غذایی-ISO22000)
مديريت ارشد فروشگاه سيستم مديريت كيفيت و ایمنی را به نحوي طرح ريزي نموده است كه در آن فرآيندهاي مورد نياز و توالي و تعامل مابين آنها مشخص شده اند. معيارها و روشهاي مورد نياز براي حصول اطمينان از اثربخش بودن اجرا و كنترل اينگونه فرآيندها با هدف برآوردن اهداف كيفيت و ایمنی تعيين شده اند.
مديريت ارشد از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم به جهت پشتيباني از عمليات و پايش، فرآيندها را تحت نظر قرار داده، اندازه گيري و تجزيه و تحليل مي نمايد. مديريت ارشد از يكپارچگي و انسجام سيستم مديريت كيفيت و ایمنی مواد غذایی به هنگام طرح ريزي و اعمال تغييرات در آن اطمينان حاصل مي نمايد.
5-5- مسئوليت، اختيار و ارتباطات :
5-5-1 – مسئوليت و اختيار:
در اين فروشگاه مديرعامل بالاترين مرجع اجرايي بوده و ايشان مسئوليت نظارت مفيد و مستمر بر كليه فعاليت هاي فروشگاه ، همچنين مسئوليت بازنگري سيستم مديريت كيفيت و ایمنی را برعهده دارد. از جمله مسئوليت هاي ايشان تعيين مسئوليت و اختيار كليه كاركناني كه كارهاي مؤثر بر كيفيت و ایمنی مواد غذایی را اداره، اجرا و تصديق مي كنند، مي باشد كه بصورت مدون در شرح شناسنامه شغل، شرح وظايف و اختيارات توضيح داده شده است و صاحب هر فرايند در ماتريس مسئوليت ها در فرم ماتريس ارتباط مستندات با واحدها تعريف شده است.

5-5-2- نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی
(بند 5-5- راهبر تیم ایمنی مواد غذایی-ISO22000)
ریس فروشگاه ، نماينده مديريت و سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی را جدا از ساير مسئوليت هاي فروشگاه به منظور حصول اطمينان از اجراي فرايندهاي تعريف شده، ارائه گزارش عملكرد آنها و حصول اطمينان از اينكه كاركنان شركت نيازمنديهاي مشتريان را شناخته اند، معرفي مي نمايد و وظايفي را نيز به شرح ذیل براي او مشخص نموده است. نماينده مديريت و سرپرست ایمنی مواد غذایی در این فروشگاه مدير انفورماتیک مي باشد.
– حصول اطمينان از استقرار، اجرا و حفظ سيستم مديريت كيفيت و ایمنی مواد غذایی در فروشگاه؛
– اقدام به طرح ريزي، ساخت و مستند سازي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی مواد غذایی
– گزارش دهي در مورد عملكرد سيستم مديريت كيفيت به ریس فروشگاه به منظور بازنگري و به عنوان پايه اي براي بهبود سيستم مديريت كيفيت و ایمنی
– ارتباط با طرف هاي برون سازماني در مورد مسائل مربوط به سيستم كيفيت و ایمنی مواد غذایی
– حصول اطمینان از انتخاب آموزش مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی
5-5-3- ارتباطات داخلی
(بند5-6-انتقال اطلاعات-ISO22000)
انتقال اطلاعات در درون سازمان :
در این فروشگاه به منظور برقراري ارتباط مستمر درون سازماني جهت تأمين نيازمندي‌ها و اهداف كيفيت، فرآيندها، روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هايي را تهيه و مستند نموده است، اثربخشي اين ارتباطات و فرآيندها بطور مستمر در جلسات بازنگري مديريت و کمیسیونهای داخلی مورد بررسي قرار مي‌گيرند. همچنين ارتباط فعاليت‌هاي هر واحد با ساير واحدها از طریق مبادله گزارشات و یا فرمهای مربوطه انجام می پذیرد.
و همچنین از طریق تابلو اعلانات و یا نامه های داخلی انتقال اطلاعات درون سازمان انجام می گردد و جلسات ماهیانه با حظور مدیریت فروشگاه وکلیه پرسنل و بر اساس دستورالعمل جلسه عمومی فروشگاه تشکیل می گردد.همچنین کمیسیون معاملات و کمیسیون بازرگانی در مقاطع مشخص شده برگزار می گردد . همچنین جهت حفظ اثربخشی سیتم مدیریت کیفیت و ایمنی،تمام موارد مربوط به PRPها و طرح HACCP و شکایت مشتریان و تغییر الزامات قانونی در جلسات کمیته ایمنی مواد غذایی مطرح می شود و جهت تصمیم گیری به اطلاع اعضای کمیته می رسد.

بند 5-6-1- انتقال اطلاعات بیرونی ISO22000:
– در فروشگاه ،تامین کنندگان و پیمانکاران شناسایی شده و بر اساس دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان ممیزی می شوند.
– کلیه اطلاعات مربوط به محصول جهت اطلاع رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان از جمله مورد محصول ،ارزش غذایی ،تاریخ تولید،تاریخ انقضا، شرایط نگهداری محصول و غیره جهت اثربخشی مطابق طرح HACCP ایجاد و نگهداری می گردد.
– جهت اثربخشی و بروز آوری سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی با توجه به ارتباط با سازمانهای ناظر قانونی تمام سوابق و مدارک مربوط به آن در فروشگاه نگهداری می شود.
– اطلاعات مربوط به الزامات قانونی ناظر بر رعایت کیفیت و ایمنی در این فروشگاه نگهداری می شود و در بروزآوری سیستم و ورودی بازنگری مدیریت استفاده می شود.

بند 5-7- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري ISO 22000:
در اين شركت براي مديريت وضعيت هاي اضطراري و حوادث بالقوه موثر بر ايمني مواد غذايي مثل قطعي برق ،آب يا خرابكاري عمدي روش اجرای تدوين شده و بر اساس آن در اين شركت اقدام مي گردد.

5-6- بازنگري مديريت :
(بند 5-8- بازنگری مدیریت-ISO22000)
ریس فروشگاه بمنظور حصول اطمينان از تداوم مناسب بودن، كفايت اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی، سيستم مديريت كيفيت و ایمنی را حداقل سالي يكبار مورد بازنگري قرار مي دهد. چگونگي اجراي بازنگري مديريت، ورودي و خروجي بازنگري مديريت در روش اجرايي بازنگري مديريت توضيح داده شده و نتايج بازنگري مديريت و هرنوع اقدام اصلاحي مربوطه مطابق روش اجرايي بازنگري مديريت مستند شده و سوابق آن نيز نگهداري مي گردند.

6- مديريت منابع :

6-1- تأمين منابع :
مديريت ارشد، منابع مورد نياز جهت اجرا و برقرار نگه داشتن سيستم مديريت كيفيت ایمنی و بهبود مداوم اثربخشي آن و همينطور منابع مورد نياز جهت ارتقاء رضايت مشتري از طريق برآورده نمودن خواسته هاي مشتري را تعيين و فراهم نموده است.اين منابع شامل نيروي انساني ،زير ساخت ،محيط كاري ،اطلاعات تامين كنندگان و منابع مالي است كه در قسمت هاي مختلف اين نظامنامه در خصوص موارد فوق ،مستنداتي ارائه شده است هم چنين در جلسات بازنگري مديريت هر گونه منابع مورد نياز از طرف افراد حاضر در جلسه مطرح شده كه نتايج آن مستند مي شود.

6-2- 2- صلاحيت ،آگاهي و آموزش:
تمامي كاركناني كه فعاليت آنها بر كيفيت و ایمنی تأثير مي گذارد، بر مبناي مناسب بودن تحصيلات آموزش، مهارت و تجربه از شايستگي برخوردار مي باشند. در راستاي دستيابي به اهداف بهبود عملكرد، فروشگاه به تقويت مشاركت كاركنان خود با اجراي آموزشهاي مورد نياز و همچنين تعريف مسئوليتها و اختيارات اقدام نموده است. جهت اجراي آموزشهاي مورد نياز ابتدا نيازهاي آموزشي پرسنلي كه فعاليت آنان بر كيفيت وایمنی تأثير مي گذارد با كمك مديران واحدهاي ذيربط توسط مدير آموزش تعيين شده و برنامه ريزي لازم جهت برآورده نمودن نيازهاي مزبور انجام مي پذيرد. اجراي دوره هاي آموزشي توسط پرسنل داخلي شركت انجام گرفته و در صورت نياز از مشاركت شركتهاي ديگر نيز استفاده مي شود. اثربخشي آموزشهاي برگزارشده مورد ارزيابي قرار مي گيرند و سوابق آموزشي مربوط به دوره ها و آموزشهاي طي شده نگهداري مي شود.
روش اجرائي آموزش به شماره شناسايي در فروشگاه اجرا مي شود . كاركنان اين شركت بر اساس جدول احراز صلاحيت ،تحصيلات ،آموزش،مهارت و تجربه داراي صلاحيت هستند در صورت هر گونه جابه جائي در ساختار نيروي انساني يا استخدام افراد جديد مستند ، اين جدول است .

6-3- زيرساخت :
بمنظور دستيابي به انطباق با نيازمندي هاي محصول زيرساخت لازم از جمله ساختمان، فضاي كار، تأسيسات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري فرآيند و خدمات پشتيباني كننده و همينطور محيط كار لازم فراهم شده است. در فروشگاه زير ساخت مورد نياز براي دستيابي به مطابقت با نياز مندي هاي کیفیت و ایمنی محصول شامل ساختمان ها ،محل فعاليت و امكانات همراه ،تجهيزات فرآيند ها اعم از سخت افزار و نرم افزار ،خدمات پشتيباني از قبيل حمل و نقل و ارتباطات ،تدارك و نگه داري مي شود .دستور العمل تعميرات و نگهداري و همچنين فرم “بررسی زير ساختها “نيز به منظور بازنگري امكانات زير ساختي سالانه يك بار توسط واحد نگهداری و تعمیرات تكميل مي شود كه در صورت هر گونه كمبود ،تاريخ تامين ،منابع مالي مورد نياز و … مشخص مي شود و همچنین دستورالعمل نگهداري و تعميرات صورت می گیرد .

6-4 -محيط كار:
جهت كنترل شرايط محيط كار كميته ایمنی مواد غذایی بطور مرتب اقدام به بازديد از سالن فروشگاه نموده و تمامي مواردي كه باعث تنزل کیفیت ایمنی كار شده شناسايي نموده و نتيجه را مستند نموده و پيگيري هاي لازم جهت رفع شرايط نامناسب كاري و تأمين منابع مورد نياز توسط مديرعامل بعمل مي آيد. گردد.همچنین نظافت فروشگاه مطابق برنامه نظافت دوره ای توسط مسئول فروشگاه نظارت می گردد و همچنين کپسولهای آتش نشانی ، وسائل گرمایشی و سرمایشی و … مطابق فرمتهای طراحی شده مورد بررسی و کنترل قرار می گیرند. که با استفاده از فرم بازدید دوره ای تاسیسات به شماره 061F و فرم بازدید کمیسیونهای اتش نشانی مورد بازدید قرار می گیرد.
نتايج پيگيريهاي انجام گرفته در بازنگري هاي مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

 

7- تحقق محصول

بند7 – 1- طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن و با کیفیت ISO22000:

در این فروشگاه فرآيندهاي مورد نياز براي تدارك و ارائه اقدامات در فرمها و دستورالعملهای مرتبط از جمله دستورالعمل برای اجرای طرح حکمت ، بن و کوپن و دستورالعمل برای نظارت برغرف دستورالعمل برای غرفه سوپر و سایر فرمهای مربوطه برنامه‌ريزي و اجرا شده است. اين فرآيندها در تطابق با نيازمندي‌هاي ديگر سيستم مديريت كيفيت است. لذا در اين راستا اين فروشگاه كليه فرآيندها را در دسترس واحدهاي مربوطه قرار داده است. در برنامه‌ريزي شكل‌دهي محصول، سازمان موارد زير را تعيين نموده است:
– اهداف كيفيت و نيازمندي‌هاي تعيين شده براي ارائه خدمات
– نياز به استقرار فرآيندها و مدارك و فراهم‌سازي منابع و امكانات خاص براي ارائه خدمات
– فعالیتهای الزامی جهت تصديق، صحه‌گذاري ،پایش ، اندازه گیری ،بازرسی و آزمون مربوط به خدمات و معيارهاي پذيرش آن
– سوابقي كه جهت ايجاد اطمينان از تطابق فرآيندها و محصول منتج از آن مورد نياز است.
براي فرآيند ارائه ارائه خدمات چک لیست های بازرسی تهيه شده است كه مبناي كنترل‌ها در مراحل مختلف مي‌باشد و معیارهای کنترلی ، نحوه نمونه گیری و سایر موارد در متن ان مشخص شده است ( رجوع شود به بند 8-2-4)
همچنین روش های برنامه های پیش نیازی PRP ها با شماره کد P011 و PRP های عملیاتی و طرح های HACCP مطابق جهت تحقق محصولات ایمن و با کیفیت این فروشگاه طرح ریزی شده و مستند ات آن در فروشگاه اجراء ،ایجاد و نگهداری شده است.
7/2 . برنامه هاي پيش نيازي ( PRP ها )
7/2/1 . نيازمنديهاي كلي
فروشگاه براي تحقق و دستيابي به موارد ذيل PRP‌ ها را ايجاد . استقرار و حفظ مينمايد .
الف ) كنترل و مهار احتمال بروز خطرات ايمني محصول در فروشگاه كه در فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP شناسايي شده اند .
ب ) كنترل آلودگيهاي بيولوژيك . شيميايي و فيزيكي محصولات شامل تقاطع آلودگي بين محصولات كه در فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP ‌ شناسايي شده اند .
ج ) كنترل سطوح تعيين شده خطرات در محصولات و محيط فروشگاه بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP شناسايي شده اند .
7-2-2 PRP‌ ها :
الف ) با نيازهاي فروشگاه براي دستيابي به تهیه محصولات غذایی ايمن و فروش و توزیع آنها متناسب هستند .
ب ) متناسب با حجم يا اندازه و نوع فعاليت و ماهيت محصولات ميباشند .
ج ) در كل سيستم فروشگاه استقرار يافته اند ( هم برنامه هايي كه بطور عمومي و روتين اجرا مي شوند و هم برنامه هايي كه براي محصول خاص يا خطوط عملياتي خاص كاربرد دارند ) .
د ) توسط اعضاي تيم تصويب شده اند .
سازمان بايد كليه الزامات قانوني مرتبط با موارد فوق را تعيين نمايد .
7-2-3 هنگام انتخاب و تعيين PRP‌ ها فروشگاه اطلاعات مناسب و در دسترس موجود ( مانند قوانين . الزامات مشتري . راهنماها . استانداردهاي ملي و بين المللي و درون سازماني ) را در طراحي آنها بكار برده است .
فروشگاه موارد ذيل را هنگام استقرار برنامه ها در نظر ميگيرد :
الف ) جانمائي و نحوه ساخت و ساز ساختمانها . تاسيسات و تجهيزات
ب ) فضاهاي كاري . تسهيلات مرتبط با پرسنل .
ج ) منابع هوا . آب . انرژي و ديگر موارد مصرفي در فروشگاه.
د ) خدمات پشتيباني شامل خروج ضايعات و زباله ها .
ه ) مناسب بودن ابزار و امكانات و دسترسي لازمه براي نظافت نگهداري و اقدامات پيشگيرانه .
و ) مديريت محصولات خريداري شده مانند (محصولات خريداري شده. مواد شيميايي و محصولات بسته بندي ) مديريت منابع ( آب . هوا . بخار . يخ و … ) مديريت ضايعات ( زباله . ضايعات ) و مديريت و كنترل محصولات شامل انبارش و چیدمان در قفسه های فروشگاه و انتقال آنها .
ز ) اقدامات و كنترل هاي لازم جهت جلوگيري از آلودگي .
ح ) نظافت و گندزدایی بر اساس فرم برنامه نظافت دوره اي
ط ) كنترل آفات و کنترل جوندگان توسط مسئول مربوطه و تکمیل فرم پایش تله گذاری و کنتل جانوران موذی
ي )‌ کنترل بهداشت کارکنان با تکمیل چک لیست ماهانه وضعیت بهداشت فردی کارکنان فروشگاه
توسط مسئول بهداشت فروشگاه

ر ) ساير موارد در صورت نياز .
تصديق PRP‌ ها مطابق بند 7-8 برنامه ريزي شده و در مواقع لزوم تغيير يافته و بازنگري ميشود . سوابق تصديق و بازنگري نزد نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی نگهداري ميشوند . مدارك به طور خاص نحوه مديريت بر فعاليتهاي تعيين شده در PRP‌ ها را تشريح مينمايد .
7/3 . مراحل مقدماتي تجزيه و تحليل خطر
7/3/1 . كليات
تمام اطلاعات مربوطه كه براي آناليز خطر مورد نياز ميباشند جمع آوري . حفظ و به روزآوري شده و در بين مدارك تحت كنترل سيستم باشند . سوابق نزد نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی حفظ ميشود .

7/3/2 . تيم ايمني مواد غذايي

تيم ايمني مواد غذايي به طور رسمي توسط ریس فروشگاه تعيين گرديده است .

اين تيم دانش و تجربه چند جانبه در زمينه توسعه و استقرار سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را دارا بوده كه شامل مواردي ( البته فقط به موارد فوق محدود نمي شود ) چون محصولات . فروشگاه . فرآيندها . تجهيزات و خطرات ايمني مواد غذايي كه در دامنه كاربرد سيستم ميباشند ميگردد . اين تيم از واحدهاي مختلف فروشگاه ميباشد .
7/3/3 . خصوصيات فرآورده
7/3/3/1 . محصولات خریداری شده و مواد در تماس با مواد غذايي
تمام محصولات خریداری. انبارش و چیدمان یافته در قفسه ها جهت ارزيابي و شناسايي خطرات بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP بطور دقيق توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی مطابق فرم توصیف مشخصات محصول تشريح و توصيف ميگردند که اين امر در برگيرنده مطالب ذيل ميباشد :
الف ) خصوصيات بيولوژيكي شيميايي و فيزيكي .
ب ) تركيبات آنها شامل مواد افزودني يا مواد جايگزين و كمكي .
ج ) اصل ماده Origin .
د ) روش توليد .
ه ) شرايط انبارش و بسته بندي همچنين روشهاي تحويل .
و ) آماده سازي قبل از مصرف يا فرآوري .
ز ) معيارهاي پذيرش مرتبط با ايمني مواد غذايي يا مشخصات محصولات خريداري شده مناسب براي موارد مصرف بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP ، نيازمنديهاي ايمني مواد غذايي مرتبط با موارد بالا را تعيين نمايد . اين مشخصات به روز نگهداري می شود .
7/3/3/2 . مشخصات محصول نهايي
هر گروه از محصولات نهایی جهت ارزيابي و شناسايي خطرات بر اساس طرح HACCP ، بطور دقيق توسط توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی ،تشريح و توصيف ميگردند که اين امر در برگيرنده مطالب ذيل ميباشد :
الف ) نام محصول يا هر عنوان شناساننده مشابه .
ب ) تركيبات.
ج ) خصوصيات بيولوژيكي . شيميايي و فيزيكي مرتبط با ايمني مواد غذايي
د ) شرايط ماندگاري و نگهداري محصول
ه ) بسته بندي .
و ) ليبل زني منطبق با اصول ايمني مواد غذايي و دستورالعمل بكارگيري آماده سازي و مصرف
ز ) روش های توزيع
فروشگاه نيازمنديهاي ايمني مواد غذايي مرتبط با موارد بالا را تعيين نموده است . مشخصات محصول به روز نگهداري می شود .

7/3/4 . مورد مصرف

مورد مصرف متعارف محصول نحوه مصرف منطقي و متعارف محصول نهايي و هرگونه مصرف احتمالي نادرست كه به نظر ميرسد هنگام استفاده پيش آيد در نظر گرفته شده و نكات مهم در زمينه خطر در بسته بندی محصولات درج شده است .

7/3/5 . نمودارهاي جريان مراحل فرآيند و اقدامات كنترلي
7/3/5/1 . نمودار جریان فرآیند تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها
اين نمودارها براي تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها كه در دامنه كاربرد سيستم معرفي گرديده اند توسط نماینده مدیریت و سرپست ایمنی مواد غذایی به صورت OPC ترسيم شده اند . نمودارهاي جريان فرآیند فروش محصولات فروشگاه، زمينه اي جهت ارزيابي امكان وقوع و افزايش خطر ايمني مواد غذايي را تامين ميكند . اين نمودارها واضح صحيح و به مقدار كافي بيانگر جزئيات ميباشند . نمودارها در برگيرنده خصوصيات و موارد ذيل ميباشند :
الف ) توالي و تاثيرات متقابل تمام مراحل موجود .
ب ) هر فرآيند يا عمليات تامين شده از منابع برون سازماني و فعاليت پيمانكاري در صورت وجود .
ج ) جاهائيكه محصولات خریداری شده. انبارش و چیدمان محصولات وارد جريان ميشوند .
د ) جاهائيكه بازکاری و بازیافت انجام می شود .
ه ) جاهائيكه محصولات حين انبارش و چیدمان محصولات ، دور ريختني و ضايعات جابجا ميشوند .
درانطباق با بند 7-8 استاندارد، تيم ايمني مواد غذايي صحت نمودارهاي جريان را با بررسي در محل تصديق مينمايد . سوابق اين تصديق نگهداري شود .
7/3/5/2 . توصيف مراحل فرآيند و اقدامات كنترلي
در هر فرآيند و مرحله كه در نمودار جريان آورده شده است . بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP ،اقدامات كنترلي كه ايمني مواد غذايي را تحت تاثير قرار ميدهد توسط نماینده مدیریت وسرپرست ایمنی مواد غذایی با ذكر و تبيين پارامترهاي مرتبط با آن پروسه جهت كاربرد در آناليز خطرات توصيف شده اند . تمام الزامات برون سازماني ( مثل مشتري و الزامات قانوني مانند موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و معاونت غذا و دارو) كه ممكن است انتخاب ماهيت كاربرد و شدت اين اقدامات را تحت تاثير قرار دهد در طرح كنترل مشخص شده اند .
7/4 . تجزيه و تحليل خطر
7/4/1 . كليات
کمیته ایمنی مواد غذايي . آناليز خطرات جهت تعيين خطراتي كه بايد تحت كنترل قرار گيرند درجه يا نوع كنترل مورد نياز جهت حصول اطمينان از ايمني مواد غذايي و اينكه تركيب چه اقدامات كنترلي با هم مورد نياز است را انجام ميدهد .
تمام مراحل( از محصولات غذایی خریداری شده ،انبارش و جیدمان در قفسه ها و فروش و توزیع آنها) كه در آن هر خطر ايمني ممكن است بروز يابد بر اساس فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی تعيين ميشوند .
7/4/2 . شناسايي خطرات و تعيين حدود قابل قبول
7/4/2/1 . تمامي خطرات ايمني مواد غذايي كه ميتوانند در ارتباط با نوع محصول، نوع فرآيند و تجهيزات آن اتفاق افتد بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP شناسايي و ثبت شده اند .
شناسايي بر پايه موارد زير است :
الف ) اطلاعات و داده اوليه جمع آوري شده مطابق بند 7-3 .
ب ) تجربيات گذشته .
ج ) اطلاعات برون سازماني شامل امكان توسعه و بسط محصول مورد نظر داده ها و نتايج قبلي .
د ) اطلاعات بدست آمده از زنجيره غذا كه ممكن است در ايمني و سلامت از تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و نیز محصولاتی که توسط مصرف كننده نهايي،خریداری شده است تاثير گذار يا مخاطره آفرين باشد .
7/4/2/2 . هنگام شناسايي خطرات موارد ذيل مورد توجه قرار ميگيرند :
الف ) مراحل پيشين و بعدي مرحله يا عمليات در حال آناليز براساس OPC .
ب ) تجهيزات و محل و محيط اطراف مرحله در حال بررسي و آناليز .
ج ) مراحل قبل و بعد موجود در زنجيره غذايي .
7/4/2/3 . براي هر نوع خطر براساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP كه معرفي و شناسايي شده است حدود قابل قبول آنها تعيين ميگردد . اين حدود با در نظر گرفتن الزامات قانوني و الزامات تعيين شده از جانب مشتري و همچنين نتايج و تجربيات علمي تعيين ميشوند . نحوه اثبات درستي حدود تعيين شده و نتايج آن توسط مسئول فروشگاه ثبت ميگردد .
7/4/3 . ارزيابي خطر
ارزيابي خطر به نحوي ميباشد كه تعيين نمايد كداميك از خطرات ( در بند 7-4-2 ) شناسايي شده اند ) در وضعيتي هستند كه توقف و حذف آنها و يا كاهش آنها به سطح و حدود قابل قبول براي تحقق و فراهم آوري مواد غذايي ايمن ضروري ميباشد و همچنين كنترل و مهار آن براي تحقق و اجراي حدود پذيرفتني تعريف شده حتمي و لازم است . هر خطر ارزيابي شده و با در نظر گرفتن شدت و احتمال وقوع مطابق روش اجرایی شناسايي و ارزيابي ريسكهاي ايمني مواد غذایی طبقه بندي ميگردد . همچنين تعيين مي شود كه خطر مذكور در كدام يك از مراحل دريافت محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها ميتواند بروز نموده و يا افزايش ميابد .
روش مورد استفاده و نتايج بدست آمده از ارزيابي خطرات ايمني مواد غذايي در فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی ثبت ميشوند.

7/4/4 . تعيين و تشخيص اقدامات كنترلي

خطراتي كه طبق بند 7-4-3 مورد ارزيابي قرار گرفتند با اجراي مجموعه اي از اقدامات كنترلي كه منجر به پيشگيري . حذف يا كاهش آنها به سطوح پذيرش ميشوند، بر اساس فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی به شماره F112 ثبت ميشوند و تحت كنترل قرار ميگيرند .
اقدامات كنترلي تعيين شده ( بند 7-3-5-2 ) با توجه به ميزان اثربخشي آنها بر خطرات ايمني مواد غذايي مورد بازنگري قرار ميگيرند . براي هدايت و مديريت اين اقدامات كنترلي بايد مشخص گردد كه در چه گروهي از PRP هاي عملياتي و يابرنامه HACCP‌ قرار داده ميشوند . انتخاب و گروه بندي بايد با استفاده از روش هاي منطقي كه شامل ارزيابي هاي مرتبط با موارد ذيل ميشود صورت پذيرد :
الف ) اثرآن برخطرات ايمني مواد غذايي مرتبط با شدت خطر،احتمال وقوع براساس روش اجرایی شناسايي و ارزيابي ريسكهاي ايمني مواد غذایی.
ب ) امكان سنجي پايش ( توانايي انجام پايش در يك دوره زماني تا اقدامات اصلاحي سريع امكانپذير باشد).
ج ) موقعيتي براي در نظر گرفتن ساير اقدامات كنترلي در سيستم .
د ) احتمال عدم انجام صحيح يا بروز خطا در انجام اقدامات كنترلي يا بي ثباتي هاي عمده فرآيند .
ه ) شدت نتايج حاصله در هنگام ايجاد نارسائي در حين كار .
و ) اينكه اقدام كنترلي بطور خاص استقرار داده شده تا سطح خطرات به شكل قابل توجهي كاهش يافته يا حذف گردد .
بدين منظور شناسايي خطرات با توجه به شدت و احتمال قوع و تعيين آنها ذر فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی صورت ميگيرد .

7-5 استقرار PRP هاي عملياتي

اقدامات كنترلي كه مرتبط با PRP هاي عملياتي ميباشند در مستندات زير آورده مي شوند و دربرگيرنده مطالب ذيل ميباشند :
الف ) خطرات ايمني مواد غذايي كه بايد با برنامه هاي پيش نيازي كنترل شوند
ب )‌ اقدامات كنترلي براساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP و فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی
ج ) روشهاي پايش مرتبط (‌پارامترها . دوره هاي زماني . رنج ها و الزامات ثبت سوابق ) كه نشاندهنده اجراي PRP ها ميباشد براساس طرح كنترل .
د ) اقدامات اصلاحي و اصلاحاتي كه در هنگام بروز نتايج نامنطبق حاصل از اجراي اقدامات كنترلي بايد به كار روند بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP .
ه ) مسئوليت ها و اختيارات بر اساس شناسنامه شغل، شرح وظايف و اختيارات
و )‌ سوابق پايش بر اساس گزارشهاي پايش و فرمها و آزمايشها مطابق روش اجرایی پایش

7/6 . استقرار برنامه HACCP

7/6/1 . برنامه HACCP
برنامه HACCP يك مدرك تحت كنترل ميباشد و حاوي اطلاعات ذيل ميباشد :
الف ) خطراتي كه بايد توسط اين برنامه تحت كنترل قرار بگيرند . (‌ بند 7-4-4 ) .
ب ) اقدامات كنترلي ( بند 7-4-4 ) بر اساس طرح كنترل .
ج ) حدود بحراني مرتبط با خطرات در هر CCP ( بند 7-6-3 ) بر اساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP
د )‌ روشهاي پايش ( بند 7-6-4 )‌ بر اساس
ه )‌ اصلاحات و اقدامات اصلاحي كه هنگام عدول از حدود بحران بايد انجام شوند . ( بند 7-6-4 ) بر اساس طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP
و ) افراد مسئول براي اجراي روش اجرايي پايش بر اساس فرم.
ز ) سوابق پايش براساس فرمهاي آزمايشها .
7/6/2 . شناسايي CCP ها
براي هر خطر كه در برنامه HACCP بايد تحت كنترل قرار گيرد ، نقطه كنترل بحراني بر اساس روش اجرایی شناسايي و ارزيابي ريسكهاي ايمني مواد در فرم ارزیابی مخاطرات و دسته بندی اقدامات کنترلی و فرم تعيين CCP بر اساس درخت تصميم گيري ، شناسايي و معرفي مي گردد تا اقدامات كنترلي مربوطه روي آن اجرا شوند .
7/6/3 . تعيين حدود بحراني براي CCP ها
حدود بحراني براي هر پارامتر مورد پايش مرتبط با CCP ها در فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP ،تعيين و تعريف ميگردند .
حدود بحراني در سطوحي تعيين ميگردند كه اطمينان حاصل شود محصول غذایی، تمام حدود پذيرش تعيين شده را دارا ميباشد ( بند 7-4-2 )‌ . حدود بحراني قابل اندازه گيري ميباشند . تاييد درستي حدود بحراني تعريف شده بصورت مكتوب توسط مدیر کنترل کیفیت موجود ميباشد .
حدود بحراني كه براساس اطلاعات و داده هايي كه در حين فعاليتهايي چون بازرسي چشمي محصول فرآيند و فرآوري تعريف شده اند نيز با تدوين دستورالعملها يا تعيين حدود و مشخصات براي آنها و همچنين آموزش اين موارد به پرسنل مورد پشتيباني قرار ميگيرند .
7/6/4 . سيستم پايش CCP ها
براي اثبات اين كه هر CCP تحت كنترل ميباشد ، روش اجرایی پایش استقرار يافته است . اين سيستم شامل تمام اندازه گيريهاي برنامه ريزي شده مشاهدات و تجزيه و تحليل پارامترهاي كنترلي استقرار يافته ميباشد . سيستم پايش دربرگيرينده دستورالعمل ها . روشهاي اجرايي و فرمهايي ميباشد كه مطالب ذيل در آنها گنجانده شده است :
الف )‌ مقادير اندازه گيري شده و مشاهداتي كه منجربه ارائه نتايج در يك دوره زماني مي شود .
ب ) ابزار پايش بكار گرفته شده براساس طرح كنترل .
ج ) روشهاي كاليبراسيون بكار گرفته شده براساس دستورالعمل کنترل تجهیزات پایش واندازه گیری توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی
د ) تواترهاي زماني كه پايش در آن به اجرا گذاشته شود براساس طرح كنترل .
ه ) پرسنل مسئول پايش و مسئول ارزيابي و تجزيه و تحليل نتايج پايش بر اساس طرح كنترل .
و ) ثبت نيازمنديها و روش ها .
روشهاي پايش و پريودهاي زماني در نظر گرفته شده طوري در نظر گرفته ميشوند كه بلافاصله در جاهايي كه عدول از حدود بحراني مشاهده ميشود بر اساس روش اجرايي كنترل خدمات/محصول نامنطبق موجود در آن شرايط قبل از استفاده در مرحله بعدي يا مصرف جداسازي شود .
7/6/5 . عملكردهاي لازم هنگام عدول از حدود بحراني
اقدامات اصلاحي برنامه ريزي شده و اصلاحات تعيين شده در شرايطي كه عدول از حدود بحراني روي مي دهد طبق موارد مندرج در فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی به اجرا گذاشته ميشوند . اين اقدامات به نحوي تعيين و اجرا ميشوند كه اطمينان لازم در زمينه شناخت دلايل تحت كنترل بودن پارامترهاي مرتبط با CCP ها و عدم تكرار وقوع چنين شرايطي حاصل ميگردد .
روش اجرايي كنترل خدمات/محصول نامنطبق موجود درمورد نحوه كنترل و اداره خدمات و محصولات تحت شرايط عدم انطباق تدوين و اجرا ميگردد تا از عدم فروش آنها تا قبل از انجام ارزيابي اطمينان حاصل شود . ( بند 7-10-3 )
7/7 .به روز آوري اطلاعات اوليه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح هاي HACCP
فروشگاه جهت طراحي استقرار و بكارگيري طرح هاي HACCP ( بند 7-6 ) و PRP هاي عملياتي ( بند 7-5 ) اطلاعات ذيل را در صورت لزوم به روز مينمايد :
– مشخصات محصول .
– هدف و موارد مصرف .
– نمودارهاي جريان .
– مراحل فرآيند .
– اقدامات كنترلي .
درصورت لزوم فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP ( 7-6-1 ) و روش اجرايی پیش نيازي PRP ها ،بر اساس روش اجرايي كنترل مدارك توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی ،اصلاح و بازنگري ميشوند .
7/8 . طرح ريزي تصديق
برنامه هاي تصديق روشها . باید، تواترهاي زماني و مسئوليتهاي مرتبط با فعاليتهاي تصديق را براساس فرم طرح كنترل تهیه محصولات غذایی و فروش و توزیع آنها و طرح HACCP تعريف نمايد .
فعاليتهاي تصديق اطمينان ميدهد كه :
الف ) PRP‌ ها اجرا ميشوند .
ب ) ورودي ها جهت آناليز خطرات به طور مستمر به روز آوري مي شوند ( بند 7-3 ) .
ج ) PRP‌ هاي عملياتي و اصول مندرجات طرحهاي HACCP به شكلي اثربخش اجرا ميشوند .
د ) حدود خطرات كمتر از سطوح قابل پذيرش تعيين شده ميباشند . ( بند 7-4-2 ) .
ه ) روشهاي اجرايي ديگري كه مورد نياز فروشگاه ميباشند اثربخش بوده و به اجرا در مي آيند .
نتايج تصديق در فرمهاي مربوطه ثبت و به تيم ايمني مواد غذايي منتقل ميشوند . نتايج تصديق بايد به صورتي تهيه گردد كه امكان آناليز نتايج تصديق وجود داشته باشد . ( بند 8-4-3 ) اگر سيستم تصديق بر پايه آزمون بر نمونه هاي محصول باشد و در جائيكه نمونه هاي آزمون نشاندهنده عدم انطباق با سطح پذيرش خط ايمني مواد غذايي باشد (بند 7-4-2) با بهرهاي اثر پذيرفته از محصول در انطباق بند 7-10-3 برخورد ميشود .

7-2- فرآيندهاي مرتبط با مشتري :

7-2-1- تعيين نيازمندي‌هاي مرتبط با محصول
در این فروشگاه هدف نهايي رضايت مشتري است، لذا سازمان خود را موظف مي‌داند تا نسبت به كليه نيازمندي‌هاي مشتري حساس و آنها را تأمين نمايد اين نيازمندي‌ها موارد زير را در بر مي‌گيرد:
الف) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتري اعلام مي‌شود شامل نيازمندي‌هاي طرح حكمت . كالاهاي يارانه اي . خدمات اعتباري
ب) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتري اعلام نشده است، اما وقتي شناسايي شوند براي استفاده خاص يا مشخص مورد نيازند.
ج) نيازمندي‌هاي قانوني و مقرراتي قابل اعمال بر محصول (خدمات)
د) هر نيازمندي اضافي دیگری که از سوي سازمان ضروری تشخیص داده شود.
واحد بازرسی موظف است تا كليه نيازمنديهاي ذكر شده را شناسايي و ميزان اهميت آنان را مشخص نمايد و اطمينان حاصل كند كه اين نيازمنديها در برنامه هاي بازرسي لحاظ شده اند . که کلیه این موارد در متن چک لیستهای بازرسی که در بند 8-2-4 امده است تعیین شده است.
7-2-2- بازنگري نيازمندي‌هاي مرتبط با محصول
در این فروشگاه كليه نيازمنديهاي مرتبط با محصول پيش از متعهد شدن سازمان به تأمين براي مشتري و با هدف اطمينان از موارد زير بازنگري مي شود .
الف –تعريف كامل نيازمنديهاي محصول
ب-تفاوت نيازمنديهاي سفارش با آنچه كه قبلاً اعلام شده
ج-توانايي سازمان براي برآوردن نيازمنديهاي تعريف شده
در صورتيكه لازم باشد تغييراتي از طرف شرکت در ارائه خدمات محصول صورت پذيرد ، مراتب به مشتريان اعلام و توافق آنها تا حد امکان جلب مي شود .
تذكر : در اين سازمان براي فروش كالاها در سطح فروشگاه قراردادي با مشتري منعقد نميگردد و جهت اطلاع به مشتري كارت شناسايي كه حاوي نام و قيمت محصول باشد به اطلاع مشتري ميرسد و در صورتيكه مشتري آنرا خريداري نمايد به منزله تائيد شرايط توسط مشتري ميباشد
تذكر : براي ارائه كالاهاي طرح حكمت و كوپن پيش از ارائه فيش صندوق به مشتري موجودي كالا مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت موجود بودن كالا به مشتري تعهد داده ميشود (فيش صادر ميشود)
7-2-3- تبادل اطلاعات با مشتري :
جهت ارتباطات مؤثر با مشتري اقدامات زير صورت گرفته است:
الف) هرگونه اصلاحيه در مورد تغييرات اعلام شده توسط شركت فروشگاههای اتکا دريافت و بررسي شده و تغييرات صورت مي‌گيرد و به اطلاع مشتريان ميرسد .
ب) در مورد شكايات و رضايت مشتريان نيز پس از دريافت شكايت توسط واحدهاي ذيربط (طبق دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان طبق دستور مدير فروشگاه انجام شده و اقدامات لازم در مورد آن مطابق با دستورالعمل‌ فوق صورت مي‌گيرد.
ج)جهت نظرخواهي و اندازه گيري رضايت مشتريان چك ليست مجزا تهيه شده و توسط مشتري تكميل و سپس در داخل سازمان مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .(دستورالعمل رضایت مشتری )
د- همچنین فرم انتقادات و پیشنهادات طراحی شده و در دسترس مشتریان قرار دارد و تا بتوان انتقادات و پیشنهادات مشتریان را دریافت و بررسی نمود .
ه- اطلاعات مربوط به محصول شامل نام و قیمت از طریق برچسب قیمت به اطلاع مشتریان می رسد .
و- اطلاعات مربوط به طرح حکمت و بن و کوپن از طریق تابلو اعلانات که هر روز بروز شده و به اطلاع مشتریان می رسد .
ز- همچنین تلفن گویا جهت ارتباط با مشتریان و اطلاع رسانی به ایشان در خصوص موجودی کالا و سایر موارد در نظر گرفته شده است .
7-3- طراحي و توسعه :
آنجـــائيــكه كــه در این فروشگاه هيچگونه محصولي طراحي نمي گردد و با توجه به اینکه خدمات یکسان فروشگاهی در این سازمان ارائه می شود و چنانچه نیاز به روشهای جدید باشد این موضوع توسط شرکت فروشگاه های اتکا انجام می شود. لذا اين عنصر استاندارد ISO 9001:2008 در این فروشگاه كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آ‌ن اشاره شده است.

7-4- خريد
7-4-1- فرآيند خريد

از آنجا كه كيفيت محصول در جلب رضايت مشتريان تأثير مي‌گذارند، این فروشگاه با برقراري سيستم‌هاي كنترل و بازرسي در پي آنست كه اطمينان حاصل نمايد كه تمامي كالاهاي خريداري شده و خدمات تأمين شده از منابع بيروني سازمان نيازمندي‌هاي سازمان و مشتريان را برآورده مي‌سازد. خريد اينگونه موارد از مسؤوليت‌هاي واحد بازرگاني است.
در مورد خريد كالا ارزیابی ، عقد قرارداد و خرید توسط شرکت فروشگاههای اتکا انجام می شود و این فروشگاه فقط بر اساس نیاز فروشگاه و با استفاده از لیست تامین کنندگان مجاز که از طرف شرکت به فروشگاه اعلام می گردد مقدار سفارش را در مقاطع مورد نیاز مشخص و به تامین کنندگان که توسط شرکت فروشگاههای اتکا ارزیابی ، تعیین و عقد قرارداد شده اند سفارش می دهد . در مورد خرید خدمات منابع تامين توسط واحد پپپشتیبانی و براساس دستورالعمل ارزيابي تأمين كنندگان مورد ارزيابي قرار گرفته و تاييد مي شوند.
واحد پشتیبانی با همکاری واحد گیرنده خدمات مسؤول ارزيابي تأمين كنندگان مي‌باشند. ايشان بايد سوابق ارزيابي تأمين كنندگان را تكميل و از كليه كالاها و خدمات نامنطبق مربوط به تك تك آنها پيشينه‌اي نگهداري نمايند. از اين سوابق مي‌توان براي بررسي و نظارت بر عملكرد آنها استفاده كرد. تأمين كنندگان و عرضه كنندگان بصورت منظم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. اگر اين عرضه‌كنندگان طبق دستورالعمل ارزيابي فوق‌الذكر، حداقل امتيازات تعيين شده را كسب نمايند، آنها را مي‌توان در فهرست تأمين كنندگان معتبر قرار دارد. سوابق مربوط به اين ارزيابي‌ها طبق روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت در واحد پشتیبانی نگهداري مي‌گردد.

7-4-2- اطلاعات خريد

در ارتباط با خريد خدمت از مؤسسات ، اطلاعات خريد طبق مندرجات فرم‌هاي درخواست تعريف شده است. در صورت نياز قبل از عقد قرارداد، جلساتي بين مسؤولين مؤسسات و نمايندگان واحد پشتیبانی جهت برطرف نمودن ابهامات احتمالي تشكيل مي‌گردد. در مورد خريد كالا (ملزومات)، كليه سفارشات خريد حاوي اطلاعات لازم در مورد اقلام مورد نياز مي‌باشند. اين اطلاعات محصولی را که بايد خريداری شود را شرح داده و بر حسب مورد شامل موارد زير می باشد:

الف – الزامات مربوط به تائيد محصول ، روشهای اجرايي ، فرآيندها و تجهيزات
ب – الزامات سيستم مديريت کيفيت
ج- الزامات مربوط به واجد شرليط بودن کارکنان
تذکر : اطلاعات خرید بر اساس قراردادهایی که شرکت فروشگاههای اتکا با تامین کنندگان منعقد کرده می باشد و سایر اطلاعات در فرم سفارش کالا تعریف و به اطلاع مشتری می رسد .
7-4-3- تصديق محصول خريداري شده
در این فروشگاه كليه كالاهاي خريداري شده قبل از انبارش توسط واحد انبار و بازرسی و ارزیابی و مطابق دستورالعمل کنترل کالای ورودی كنترل و در صورت تأييد تصديق مي گردد و نتايج در فرم سفارش كالا ثبت ميشود.
لازم به ذکر است هرگاه مشتری قصد داشته باشد که تصدیق را در محلهای تحت اختیار تأمین کننده انجام دهد سازمان ترتیبات تصدیق مورد نظر را برقرار می نماید .
7-5- توليد و ارائه خدمات :
7-5-1- كنترل تدارك توليد و خدمات

این فروشگاه ارائه خدمات توليد را تحت شرايط كنترل شده اي طرح ريزي نموده است و به انجام مي رساند.
برحسب مورد ، شرايط كنترل شده شامل موارد زير مي گردند .
الف – تهيه دستورالعمل چیدمان و انبارش و نگهداری مطابق فرم نوع کالا كه براي هر نوع كالا بصورت جداگانه تهيه شده مشخصه هاي كنترلي مربوط به اپراتور و سرپرست در آن ذكر شده است و اين سند در هنگام انبارش و فروش در دسترس اپراتور مربوطه قرار مي گيرد .
ب- براي تشريح چگونگي انجام فروش و نظارت بر غرف آزادبر اساس دستورالعمل چگونگي نظارت بر غرف آزاد به شماره اقدام می گردد.
ج-براي چگونگي انجام كار در طرح حكمت و كالاهاي كوپني بر اساس دستوارلعمل طرح حكمت به شماره اقدام ميگردد .
د – براي فروش كالاهاي سوپري بر اساس دستورالعمل خرده فروشی به شماره اقدام ميگردد .
ه – كليه تجهيزات داراي شناسنامه فني به شماره مي باشند .
و- براي كليه تجهیزات دستورالعمل نگهداري و تعميرات تعريف شده است و جهت نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از برنامه ريزي انجام شده اقدام مي گردد و كليه ماشين آلات و تجهيزات داراي پرونده اي مجزا مي باشند و سوابق آنها با توجه به دستورالعمل ثبت سوابق نگهداري و تعميرات به شماره ثبت و نگهداري مي شود .
ز- کالاهای ورودی از لحظه ورود مواد اولیه ، انبارش ، فروش مطابق دستورالعمل کترل کالای ورودی و فرمهای بازرسی ماهیانه انبار و فرمهای بازرسی ماهیانه فروشگاه و فرمهای بازرسی 72 ساعته و بازرسی ماهیانه غرف \ توسط واحد بازرسی و ارزیابی مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرند.
هـ- کلیه سوابق بر اساس روش اجرایی کنترل سوابق بایگانی می گردد.

8. تصديق صحه گذاري و بهبود سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ISO22000

– 8-1-کلیات

تیم ایمنی مواد غذایی فرایندهای مورد نیاز جهت صحه گذاری اقدامات کنترلی و یا اقدامات کنترلی ترکیبی ، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی را برنامه ریزی و اجرا می نماید . همچنین فرآيندهاي پايش ، اندازه‌گيري و بهبود موردنياز را طرح‌ريزي و اجرا مينمايد تا :

الف) انطباق محصول را نشان دهد ( فرایند ارزیابی و بازرسی کنترل محصول نامنطبق
ب) از انطباق سيستم مديريت کیفیت و ايمني مواد غذایی اطمينان حاصل نمايد ( فرایند ممیزی)
ج) اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ايمني مواد غذایی را به طور مستمر بهبود دهد ( فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود به کد )
اين موضوع شامل معين نمودن روش‌هاي قابل بكارگيري ، از جمله فنون آماري و گستره كاربرد آنها مي گردد.

– )بند 8-2-صحه گذاری مجموعه اقدامات کنترلی ISO22000)

در هنگام اجرای اقدامات کنترلی که شامل برنامه های پیش نیازی عملیاتی و طرح HACCP/OPRP می باشد و پس از هر تغییری در آن ها ، فروشگاه صحه گذاری نماید .
الف ) اقدامات کنترلی منتخب ، توانایی دستیابی به کنترل مورد انتظار خطر ( خطرات ) ایمنی مواد غذایی که شناسایی گردیده اند را داشته ، و
ب ) اقدامات کنترلی اثر بخش بوده ، و در ترکیب ، جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول و کنترل خطر ( خطرات ) ایمنی مواد غذایی شناسایی شده به سطوح قابل قبول تعریف شده در محصول نهایی ، توانا باشند .

اگر نتیجه صحه گذاری نشان دهنده عدم تایید یک یا هر دو مورد از عوامل بالا باشد ، اقدام کنترلی و یا ترکیب آنها باید تغییر یافته و ارزیابی مجدد شود .
تغییرات شامل تغییراتی در اقدامات کنترلی و یا تغییر در محصولات ، تکنولوژی های انبارش و چیدمان ، ویژگی های محصولات و روش های توزیع و یا مصرف مورد انتظار محصولات باشد .
همچنین نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی جهت انجام عملیات تصدیق ، نمونه های محصولات را به مراجع اندازه گيري كننده ارسال می نماید تا از نتایج صحه گذاری ها اطمینان حاصل نماید .

7 -5-2- صحه گذاري فرآيندها براي توليد و ارائه خدمت:

در این فروشگاه فرآيندي بعنوان فرآيند ويژه‌ مشخص نشده است لذا اين بند در اين فروشگاه كاربرد ندارد وفقط براي حفظ سيستم شماره گذاري آورده شده است.

7-5-3-شناسايي و قابليت رديابي :

– )بند 7-9-سیستم قابل ردیابی ISO22000)

در این فروشگاه از لحظه ورود مواد اوليه به شركت تا تحويل محصول نهايي به مشتري از نظر نام تأمين كننده ، تاريخ سفارش و ورود مواد اوليه ، شخص و تاريخ كنترل مواد ورودي و شخص و تاريخ انبارش کالاهای تصديق شده ، و فروش و ساير موارد بر اساس شماره فرمها و بارکد و با استفاده از نرم افزار جامع موجود قابل ردیابی می باشد. همچنين جهت شناسايي از كارتهاي شناسايي ، برچسبها و محلهاي مشخص شده استفاده شده است .

.
7-5-4- دارايي مشتري :

در این فروشگاه مراقبتهاي لازم را در قبال اموال مشتري و تامین کنندان در زماني كه تحت كنترل سازمان هستند يا توسط سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند بعمل مي آورد . لذا فرم كنترل اموال مشتري جهت كنترل اين اموال تدوين شده است همچنين اموال مشتري مطابق فرم نحوه چیدمان ، جابجایی و شرایط نگهداری ، انبارش ، مراقبت و محافظت مي شود . نيز اموال مشتري كه جهت مصرف يا بكارگيري در محصول تهيه شده اند مطابق دستورالعمل کنترل کالای ورودی شناسايي ، تصديق و مراقبت و محافظت مي شوند و هرگاه يكي از اموال مشتري مفقود شده ، آسيب ببيند يا به هر طريق ديگر براي استفاده نامناسب تشخيص داده شود ، اين موضوع بايد به مشتري گزارش شده و سوابق مربوطه نگهداري شود .
يادآوري :كليه اسناد ومدارك فني مشتري به عنوان اموال مشتري در نظر گرفته شده ومطابق رويه کنترل مدارک تحت كنترل قرار گرفته ومطابق رويه کنترل سوابق نگهداري مي شوند.

7-5-5-محافظت از محصول :

نگهداري محصول شامل شناسايي ، جابجايي ، بسته بندي ، انبارش و محافظت و همچنين كنترل ورود و خروج از مواد اوليه تا محصول نهايي مطابق دستورالعمل کنترل کالای ورودی انجام مي گيرد و براي انبارش و جابجايي و نگهداري صحيح کالاهای ورودی ، دستورالعمل جابجايي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل تدوين برقرار نگه داشته شده است .
درضمن کلیه ورود و خروج انبار با استفاده از نرم افزار جامع ثبت و موجودی انبار به صورت ON LINE تحت کنترل می باشد .

7-6- كنترل وسايل پايش و اندازه گيري:
– )بند 8-3-کنترل پایش و اندازه گیری ISO22000)

كليه تجهيزات و ابزارهاي پايش و اندازه گيري مورد استفاده براي انجام نگهداری کالاها و بازرسيها در ليست ابزار و تجهيزات سنجش كيفيت مشخص گرديده است . بمنظور اطمينان از وضعيت كاليبراسيون اين ابزار از برچسبهای شرکت کالیبره کننده استفاده می شود . كنترل و راهبري نظام كاليبراسيون توسط واحد پشتیبانی و بر اساس دستورالعمل انجام مي گيرد .
كليه ابزارهاي مورد نياز براي انجام آزمونها به نحوي انتخاب شده اند كه از دقت مورد نياز برخوردار باشند .

كليه اين ابزارها توسط كد شناسايي مخصوص به خود قابل تشخيص بوده و در صورت امكان اين كد بر روي خود وسيله الصاق شده است .
كليه سوابق كاليبراسيون انجام شده شامل شرح نتايج كاليبراسيون ، مرجع كاليبراسيون و تواتر انجام آنها ثبت و نگهداري مي شود . اين سوابق بمنظور ايجاد ارتباط با استانداردهاي ملي و بين المللي كاليبراسيون مورد استفاده قرار مي گيرد . تواتر انجام كاليبراسيون براي هر ابزار مشخص شده است . هر نوع تغيير در اين نوع تواتر براساس نتاج كاليبراسيون دوره هاي قبل و فقط توسط مدير پشتیبانی قابل انجام است . بمنظور اطمينان هر چه بيشتر وضعيت كاليبراسيون هر يك از ابزار و تجهيزات پايش و اندازه گيري توسط برچسب بر روي خود وسيله يا جعبه آن مشخص مي شود .
تذکر : در این فروشگاه کالیبراسیون توسط آزمایشگاه های معتبر که با استفاده از فرم ارزیابی آزمایشگاهی کالیبراسیون ارزیابی شدده اند انجام می پذیرد.

همچنین برنامه ریزی کالیبراسیون با استفاده از فرم برنامه یزی کنترل ادواری تجهیزات پایش و اندازه گیری توسط مدیر پشتیبانی انجام می پذیرد .
درصورت بكارگيري كامپيوتر در اجراي سيستم پايش و اندازه گيري توانايي نرم افزار كامپيوتري براي برآورده سازي كاربردي مورد نظر تاييد مي شود .

8- اندازه گيري، تحليل و بهبود :

8-2- پايش و اندازه گيري :

8-2-1 رضايت مشتري :

رضايت‌ مشتريان‌ بعنوان‌ يكي‌ از كانونهاي‌ توجه‌ سازمان طبق‌ دستورالعمل‌ رسيدگي به شكايات و مشتریان و ارزیابی رضايت‌ مشتريان‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شوند.
چك ليست هاي جداگانه اي براي اندازه گيري رضايت مشتريان و تامین کنندگان تهيه شده است كه در تناوبهاي معين شده در دستورالعمل فوق بررسي و تحليل مي شوند .
روش‌ جمع‌آوري‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ مرتبط با رضايت‌ مشتريان‌ در اين‌ دستورالعمل‌ قيد شده‌ است‌.
همچنين شاخصهايي مطابق شناسنامه فرآیندها براي تعيين رضايت مشتريان در نظر گرفته شده است كه در تناوبهاي معين شده محاسبه ، مقايسه و تجزيه و تحليل مي شوند.
8-2-2- مميزي داخلي :
-(بند 8-4-تصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000)

8-4-1-ممیزی داخلی ISO22000

جهت انجام مميزي هاي داخلي كيفيت و ایمنی مواد غذایی ، نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی با توجه به اهميت فعاليتهاي كيفيتي و ایمنی و حوزه هاي مورد مميزي و همچنين نتايج مميزي هاي قبلي، برنامه مميزي را تدوين مي نمايد. برنامه فوق به گونه اي زمانبندي مي شود كه تمام واحدهاي مؤثر بركيفيت و ایمنی حداقل سالي یکبار مميزي مي شوند. پس از برنامه ريزي مميزي و انجام مميزي ( بارعايت استقلال مميزان ) گزارش مميزي كه حاوي كمبودها و اشكالات احتمالي و همچنين درخواست اقدامات اصلاحي و مدت زمان اجراي آنها مي باشد تهيه گرديده و در صورت نياز زمان مميزي مجدد تعيين مي گردد. مميزي مجدد در صورت وجود انحرافات و بمنظور كنترل و بازنگري اثربخشي اقدامات اصلاحي انجام گرفته صورت مي پذيرد. سوابق مربوط به مميزي داخلي كيفيت و ایمنی مواد غذایی در واحد نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی نگهداري مي شوند. جزئيات مربوط به مميزي داخلي كيفيت در روش اجرايي مميزي داخلي كيفيت آورده شده است.

8-2-3- پايش و اندازه گيري فرآيندها :

فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی مطابق شناسنامه فرآیندهای فروشگاه مورد پايش قرار گرفته و اطلاعات ضروري از فرآيندها مطابق فرم پیگیری فرایندهای موجود جمع آوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. همچنین برای پایش نقاط کنترل بحرانی طی اقدام می شود.

8-2-4- پايش و اندازه گيري محصول :

در این فروشگاه ويژگيهاي‌ خدمات و کالاهای ورودي براي‌ تصديق‌ اينكه‌ اين‌ نيازمنديها تأمين‌ شده‌اند، پايش‌ و اندازه‌گيري‌مي‌شود، چگونگي‌ انجام‌ اين‌ پايش‌ها در فرمهای مربوطه که در زیر همین بند آمده است تشریح شده اند. بدين منظور مطابق این فرمها برای هر محصول و هر مرحله از فروش و در کلیه مراحل انبارش و فروش توسط واحد بازرسی در تناوبهای تعیین شده پایش و اندازه گیری می شوند.کلیه معیارهای کنترل در متن فرمها مشخص شده است .
عنوان فرم معیار پذیرش شماره فرم تناوب نحوه نمونه گیری
چک لیست بازرسی نوبه ای 50% امتیاز و رشد نسبت به دوره قبل F-063 سه ماهه یک واحدها
فرم بازرسی ناگهانی بدون NOK F-049 حداقل ماهی یکبار تصادفی
فرم بازرسی ماهیانه انبار بدون NOK F-011 ماهیانه 3 نمونه ( اول ،وسط، آخر)
چک لیست سه ماهه نظارت بر عملکرد غرف بدون NOK F-010 سه ماهه کلیه غرف
چک لیست بازرسی ماهیانه فروشگاه بدون NOK F-004 ماهیانه 3 نمونه ( اول ،وسط، آخر)
چک لیست بازرسی 72 ساعته کالاهای پروتئینی لبنی و سبزیجات بدون NOK F-001 72 ساعت یکبار 3 نمونه ( اول ،وسط، آخر)

8-3- كنترل محصول نامنطبق:

محصولي/خدماتی كه با مشخصه هاي كيفيتي و ایمنی انطباق نداشته باشد توسط مسول فروشگاه يا نزد نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی ، شناسايي گرديده و بمنظور جلوگيري از كاربرد يا تحويل ناخواسته آن، تحت كنترل قرار مي گيرد. جزئيات مربوط به كنترل خدمات/محصول نامنطبق در روش اجرايي ذكر شده است.
8-4- تحليل داده ها :
داده هاي مربوط به عملكرد و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد تا بدين ترتيب مناسب بودن و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی را اثبات نمايد. تجزيه و تحليل داده ها، اطلاعات مربوط به رضايت مشتري، انطباق با نيازمنديهاي محصول، تأمين كنندگان و ويژگيها و روند فرآيندها و محصولات شامل فرصتهايي براي اقدامات اصلاحي پيشگيرانه را شامل مي گردد.

8-5- بهبود :
8-5-1- بهبود مداوم :

اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و ایمنی با بهره گيري از خط مشي كيفيت و ایمنی ، اهداف كيفيت و ایمنی ، نتايج مميزي ها، تجزيه و تحليل داده ها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت بطور مداوم بهبود مي يابد. جزئیات این رویه فرآیند بهبود مستمر مستند گردیده است.
-بند 7-10 کنترل عدم انطباق ISO22000:
-بند 7-10-1- اصلاحات ISO22000:
درصورت بروز عدم انطباق در PRP ها،فرآیند تولید و خارج شدن نقاط کنترل بحرانی (CCP) از حدود بحرانی که باعث گردد محصولات تولید شده بصورت بالقوه غیر ایمن و از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد برای رفع عدم انطباق اصلاح صورت می گیرد و براساس روش اجرایی اصلاحات جزئیات مربوط به آن تعیین گردیده است.

8-5-2- اقدام اصلاحي :
– بند 7-10-2- اقدام اصلاحی ISO22000:

اقدام اصلاحي بمنظور حذف ريشه اي عدم انطباقها و جلوگيري از بروز مجدد آنها در موارد بروز شكايات مشتري، گزارشات روزانه و دوره اي مربوط به كيفيت، گزارشات عدم انطباق محصول، مشكلات موجود در فرآيند و نارسائيهاي موجود در سيستم كيفيت انجام مي پذيرد و كنترل لازم بمنظور حصول اطمينان از انجام يافتن و همچنين اثربخش بودن آنها انجام مي پذيرد. سوابق مربوط به اقدام اصلاحي در واحد سرپرست ایمنی و نماینده مدیریت نگهداري مي شود. جزئيات مربوط به اقدام اصلاحي در روش اجرايي
آمده است.
7/10/3 . كنترل محصولات غير ايمن بالقوه ( كنترل محصولاتي كه احتمال ناسالم بودن آنها وجود دارد ) .

7/10/3/1 . كليات

فروشگاه هر نوع محصول نامنطبق را آنچنان تحت كنترل قرار مي دهد كه از ورود آن به زنجيره غذا تا زمان ايمن شناخته شدن آن جلوگيري بعمل آيد و اطمينان حاصل نمايد كه :
الف ) خطرات ايمني مواد غذايي به سطوح قابل قبول تعريف شده كاهش يافته اند .
ب ) خطرات ايمني مواد غذايي به سطوح قابل قبول كاهش خواهد يافت قبل از آنكه وارد زنجيره غذا شوند.
ج ) با وجوديكه عدم انطباق اعلام شده اما محصول سطوح مورد پذيرش تعيين شده را دارد .
در روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق نحوه برخورد و كنترل و مسئوليتها و اختيارات مرتبط با محصولات غيرايمن بالقوه تعريف شده است .
7/10/3/2 . ارزيابي براي ترخيص
هر محموله محصول نامنطبق فقط در شرايط تحقق يكي از موارد ذيل اجازه ترخيص دارد :
الف ) شواهد و مداركي به غير از سيستم پايش نشان دهد كه اقدامات كنترلي بطور اثربخش اجراشده اند .
ب ) شواهد نشان دهند كه اثرات حاصل از اقدامات كنترلي پياده شده روي آن محصول با نتايج كاربردي و مدنظر تطابق دارد .
ج ) نتايج نمونه برداريها و تجزيه و تحليل هاي انجام شده نشان دهد كه محموله هاي مدنظر در حدود قابل پذيرش و كاملا ايمن از نظر سلامت مواد غذايي قرار دارند .

7/10/3/3 . محصولات نامنطبق

اگر يك محموله از يك محصول براي ترخيص مورد پذيرش نباشد يكي از فعاليت هاي ذيل صورت ميپذيرد:
الف ) انجام دوباره كاري روي آن يا آنكه فرآيندهاي بيشتر در داخل يا خارج فروشگاه براي حصول اطمينان از كاهش خطر در حد پذيرش يا حذف خطر روي محصول صورت پذيرد .
ب ) معدوم سازي و از بين بردن آن محموله .
7/10/4 . بازپس گیری ها

براي تسهيل بازپس گیری موارد ذيل بايد ايجاد شود :
الف ) مديريت عامل افرادي را كه اختيار و صلاحيت تعيين و مشخص نمودن لزوم اجراي بازپس گیری و آنهايي كه وظيفه اجراي عمليات مربوطه را دارند از جمله مدیر کنترل کیفیت و مسئول و هماهنگ کننده کارهای فروشگاه با سایر شرکت ها و سرپرست انبارها را براساس روش اجرايي بازپس گیری معرفي نموده است .
ب ) فروشگاه يك روش اجرايي بازپس گیری براي موارد ذيل تدوين و استقرار نمايد :
1 ) نحوه آگاه نمودن طرفهاي ذينفع شامل مشتريان و مصرف كنندگان و سازمانهاي ذيصلاح تعيين و تعريف شود.
2 ) روشهاي تحت كنترل درآوردن و تعيين تكليف محصولات بازپس گرفته شده از جمله محصولات موجود در انبارها .
3 ) توالي و ترتيب فعاليتهايي كه بايد اجرا شود .
محصولات بازپس گرفته شده بايد تا زمان نابود شدن مصرف در موارد ديگر و يا اثبات اينكه براي مورد مصرف ايمن بوده و دوباره كاري يا فرآيندهاي لازمه روي آنها انجام شده محافظت شوند .
دلايل ميزان و نتايج حاصل از بازپس گیری در فرم گزارش بازپس گیری توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی بايد ثبت و به مديريت عامل گزارش دهي و به عنوان ورودي بازنگري مديريت در نظر گرفته شود . ( بند 5-8-2 )
فروشگاه با استفاده از تكنيكهاي مناسب . اثربخشي سيستم فراخوان تعريف شده را تصديق مينمايد.
8-5-3- اقدام پيشگيرانه :

اقدام پيشگيرانه با استفاده از منابع اطلاعاتي مناسب بمنظور حذف علل عدم انطباقهاي بالقوه و جلوگيري از بروز آنها صورت مي پذيرد. جزئيات مربوط به اقدام اصلاحي و پيشگيرانه در روش اجرايي آمده است.

8/4/2 . ارزيابي نتايج تصديق

نتايج هر تصديق برنامه ريزي شده توسط تيم ايمني ارزيابي مي شود . در صورتيكه تصديق نشاندهنده تطابق با ترتيبات برنامه ريزي شده نباشد فروشگاه اقدامات لازمه براي دستيابي به انطباق مورد نياز را انجام ميدهد . اين اقدامات شامل ( البته به موارد ذيل محدود نمي شود ) بازنگري فعاليتها و مدارك زير خواهد بود :
الف ) روشهاي اجرايي موجود و كانالهاي ارتباطي ( بند 5-6 و 7-7 ) شامل جداول ارتباطات و طرح HACCP و برنامه PRP.
ب ) بازنگري آناليز خطرات ( بند 7-4 ) PRP هاي عملياتي استقرار يافته و طرح HACCP .
ج ) ارزيابي اثربخشي مديريت منابع انساني و فعاليتهاي آموزشي ( بند 6-2 ) بر اساس روش اجرايي آموزش . توسط نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی

8/4/3 . آناليز نتايج حاصل از اقدامات تصديقي

تيم ايمني مواد غذايي نتايج اقدامات تصديقي را مطابق فرم تجزیه و تحلیل نتایج فعالیت های تصدیق مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد كه شامل نتايج مميزي هاي داخلي نيز ميشود . تجزيه و تحليل ها به ترتيبي اجرا مي شوند كه :
الف ) عملكرد كلي سيستم را مطابق برنامه هاي از پيش تعيين شده و تامين نيازمنديها و الزامات اين استاندارد بين المللي و همچنين نيازمنديهاي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي تائيد نمايد .
ب ) نيازمنديها و موارد مرتبط با بهنگام سازي و بهبود سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را شناسايي نمايد .
ج ) روندهايي كه ريسك وقوع محصولات بالقوه غير ايمن بالايي دارندشناسايي شوند .
د ) اطلاعات لازم را براي برنامه ريزي و هدايت مميزي داخلي با در نظر گرفتن وضعيت و اهميت بخشهايي كه بايد مميزي شوند فراهم نمايد .
ه ) شواهدي مبني بر موثر واقع شدن اصلاحات و اقدامات اصلاحي را فراهم نمايند .
نتایج تجزیه و تحلیل فعالیت های تصدیق در ثبت و به مديريت ارشد گزارش و به عنوان ورودي بازنگري مديريت ( بند 5-8-2 ) در نظر گرفته شود . همچنين به عنوان ورودي بروز آوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بكار گرفته ميشود ( بند 8-5-2 ) .

8/5/2 . به روزآوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي
ریاست فروشگاه اطمينان مي یابد كه سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بطور دائمي به روز ميشود . در اين راستا تيم ايمني مواد غذايي طي دوره هاي زمانی طرح ریزی شده، سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را ارزيابي نمايد . ضرورت بازنگري تجزيه و تحليل خطر ( 7-4 ) PRP هاي عملياتي استقرار يافته ( 7-5 ) و طرح HACCP ( 7-6-1 ) بايد پس از آن توسط تيم در نظر گرفته شود .

فعاليتهاي ارزيابي و بهنگام سازي بر پايه موارد ذيل ميباشد :

الف ) ورودي هاي ناشي از ارتباطات داخلي و خارجي فروشگاه مطابق بند 5-6 .
ب ) ورودي هاي ناشي از ساير اطلاعات ديگر كه در برگيرنده تناسب كفايت و اثربخشي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي باشد .
ج ) خروجي حاصل از آناليز نتايج اقدامات تصديقي ( بند 8-4-3 ) .
د ) خروجي حاصل از بازنگري مديريت . ( بند 5-8-3 ) .
فعاليتهاي بروزآوری سیستم و در فرم هاي مرتبط به عنوان ورودي بازنگري مديريت گزارشدهي مي شود
( بند 5-8-2 ) .
سوابقي دال بر اينكه تيم ايمني مواد غذايي داراي تجربه و دانش مورد نياز ميباشد در پرونده پرسنلي بايد نگهداري شود . ( بند 6-2-2 ) .

 

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو