رفتن به محتوا

SO45001:2018 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد 45001

سری استاندارد‌هایISO 45000 ، به بررسی ایمنی و بهداشت شغلی می‌پردازند که از بین آن‌ها استاندارد45001 قابلیت صدور گواهینامه را دارا است. ISO 45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نام دارد که الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) را مشخص می‌کند. استاندارد iso 45001 راهنمایی‌هایی را  ارائه می‌دهد تا سازمان‌ها بتوانند با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و بیماری‌های شغلی و همچنین از طریق بهبود فعالانه، مکان‌های کاری ایمن و سالم‌تری را فراهم کنند. استاندارد 45001 جایگزین  OHSAS 18001شده است. آخرین نسخه ایزو 45001 در مارس ۲۰۱۸ منتشر شد.

یک سازمان، مسئول ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و دیگرانی است که می‌توانند از طریق فعالیت‌های سازمان، تحت تاثیر قرار گیرند. این مسئولیت شامل حفاظت و ارتقای سلامت جسمی و روانی آن‌ها است.  قبول یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مثل استاندارد 45001 به منظور توانمندی سازمان در تامین محیط‌های کاری سالم و بهداشتی، پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مربوط به کار و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان است. موفقیت سیستم مدیریت OH&S به رهبری، تعهد و مشارکت همه سطوح و وظایف سازمان بستگی دارد.

استاندارد 45001 فراتر از خطرات موجود برای کارکنان و سایر اشخاص ذینفع ذیربط، به مواردی مانند ایمنی محصول، خسارت‌های  مالی یا اثرات زیست محیطی نمی‌پردازد.

هدف از استاندارد ISO45001 چیست؟

فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از آسیب و بیماری کارکنان و فراهم آوردن یک محیط کار ایمن و سالم مهم‌ترین اهداف این استاندارد است. حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی به وسیله اقدامات پیشگیرانه، برای یک سازمان بسیار مهم است.

اجرای سیستم مدیریت استاندارد45001 یک سازمان را قادر می‌سازد تا ریسک‌های ایمنی و بهداشت را مدیریت کرده و عملکرد آن را بهبود ببخشد. سازمان‌ها از طریق اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018) می‌توانند انطباق با این استاندارد را نشان دهند. 

مزایای ISO45001:2018 چیست؟

مزایای اصلی استفاده از استاندارد 45001، ایجاد محیط کاری سالم برای کارکنان، به حداقل رساندن حوادث کاری، جلوگیری از حوادث کاری و بیماری‌های شغلی، انطباق با الزامات و مقررات قانونی و نظارتی، افزایش تعهد به کار ایمن، کاهش خطرات شغلی حین کار و افزایش رقابت است.

مزایای ISO45001:2018 چیست؟

محتوای استاندارد ایزو 45001 چیست؟

استاندارد 45001 در برگیرنده الزاماتی است که می‌تواند توسط سازمان به منظور پیاده‌سازی یک سیستم مدیریتOH&S  و ارزیابی انطباق استفاده شود.

سازمانی که می‎خواهد با استاندارد 45001 منطبق باشد، می‌تواند این کار را با انجام موارد زیر نشان بدهد:

ایجاد یک خود تعیینی و خود اظهاری، اخذ تایید انطباق از ذینفعان سازمان از جمله مشتریان، اخذ تایید خود اظهاری از یک نهاد برون سازمانی، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت OH&S از یک سازمان بیرونی

بند‌های استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 به شرح زیر است:

۴: محیط کسب‌وکار سازمان

۴-۱: درک سازمان و محیط کسب‌وکار آن

۴-۲: درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع

۴-۳: تعیین دامنه کاربرد

۴-۴: سیستم مدیریت

۵: رهبری و مشارکت کارکنان

۵-۱: رهبری و تعهد

۵-۲: خط مشی

۵-۳: نقش‌های سازمانی – مسئولیت‌ها و اختیارات

۵-۴: مشاوره و مشارکت کارکنان

۶: طرح‌ریزی

۶-۱: اقداماتی برای نشان دادن ریسک‌ها و فرصت‌ها

۶-۱-۱:کلیات

۶-۱-۲: شناسایی خطر و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها

۶-۱-۲-۱: شناسایی خطر

۶-۱-۲-۲: ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت و سایر ریسک‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۶-۱-۲-۳: ارزیابی فرصت‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سایر فرصت‌های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۶-۱-۳: تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات 

۷-۱: منابع

۷-۲: صلاحیت

۷-۳: آگاهی

۷-۴: ارتباطات

۷-۴-۱: کلیات

۷-۴-۲: ارتباطات داخلی

۷-۴-۳: ارتباطات خارجی

۷-۵: اطلاعات مدون

۸: عملیات

۸-۱: طرح‌ریزی و کنترل عملیات

۸-۱-۱: کلیات

۸-۱-۲: حذف خطرات و کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشت

۸-۱-۳: مدیریت تغییر

۸-۱-۴: فراهم‎آوری و تدارکات

۸-۱-۴-۱: کلیات

۸-۱-۴-۲: پیمانکاران

۸-۱-۴-۳: برون‌سپاری

۸-۲: آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۹: ارزیابی عملکرد

۹-۱: پایش – اندازه‌گیری – تحلیل و ارزیابی عملکرد

۹-۱-۱: کلیات

۹-۱-۲: ارزیابی انطباق

۹-۲: ممیزی داخلی

۹-۲-۱: کلیات

۹-۲-۲: برنامه ممیزی داخلی

۹-۳: بازنگری مدیریت

۱۰: بهبود

۱۰-۱: کلیات

۱۰-۲: رویداد- عدم انطباق و اقدام اصلاحی

سری استاندارد‌هایISO 45000 ، به بررسی ایمنی و بهداشت شغلی می‌پردازند که از بین آن‌ها استاندارد45001 قابلیت صدور گواهینامه را دارا است. ISO 45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نام دارد که الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) را مشخص می‌کند. استاندارد iso 45001 راهنمایی‌هایی را  ارائه می‌دهد تا سازمان‌ها بتوانند با جلوگیری از صدمات ناشی از کار و بیماری‌های شغلی و همچنین از طریق بهبود فعالانه، مکان‌های کاری ایمن و سالم‌تری را فراهم کنند. استاندارد 45001 جایگزین  OHSAS 18001شده است. آخرین نسخه ایزو 45001 در مارس ۲۰۱۸ منتشر شد.

یک سازمان، مسئول ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و دیگرانی است که می‌توانند از طریق فعالیت‌های سازمان، تحت تاثیر قرار گیرند. این مسئولیت شامل حفاظت و ارتقای سلامت جسمی و روانی آن‌ها است.  قبول یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مثل استاندارد 45001 به منظور توانمندی سازمان در تامین محیط‌های کاری سالم و بهداشتی، پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مربوط به کار و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان است. موفقیت سیستم مدیریت OH&S به رهبری، تعهد و مشارکت همه سطوح و وظایف سازمان بستگی دارد.

استاندارد 45001 فراتر از خطرات موجود برای کارکنان و سایر اشخاص ذینفع ذیربط، به مواردی مانند ایمنی محصول، خسارت‌های  مالی یا اثرات زیست محیطی نمی‌پردازد.

هدف از استاندارد ISO45001 چیست؟

فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از آسیب و بیماری کارکنان و فراهم آوردن یک محیط کار ایمن و سالم مهم‌ترین اهداف این استاندارد است. حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی به وسیله اقدامات پیشگیرانه، برای یک سازمان بسیار مهم است.

اجرای سیستم مدیریت استاندارد45001 یک سازمان را قادر می‌سازد تا ریسک‌های ایمنی و بهداشت را مدیریت کرده و عملکرد آن را بهبود ببخشد. سازمان‌ها از طریق اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018) می‌توانند انطباق با این استاندارد را نشان دهند. 

مزایای ISO45001:2018 چیست؟

مزایای اصلی استفاده از استاندارد 45001، ایجاد محیط کاری سالم برای کارکنان، به حداقل رساندن حوادث کاری، جلوگیری از حوادث کاری و بیماری‌های شغلی، انطباق با الزامات و مقررات قانونی و نظارتی، افزایش تعهد به کار ایمن، کاهش خطرات شغلی حین کار و افزایش رقابت است.

مزایای ISO45001:2018 چیست؟

محتوای استاندارد ایزو 45001 چیست؟

استاندارد 45001 در برگیرنده الزاماتی است که می‌تواند توسط سازمان به منظور پیاده‌سازی یک سیستم مدیریتOH&S  و ارزیابی انطباق استفاده شود.

سازمانی که می‎خواهد با استاندارد 45001 منطبق باشد، می‌تواند این کار را با انجام موارد زیر نشان بدهد:

ایجاد یک خود تعیینی و خود اظهاری، اخذ تایید انطباق از ذینفعان سازمان از جمله مشتریان، اخذ تایید خود اظهاری از یک نهاد برون سازمانی، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت OH&S از یک سازمان بیرونی

بند‌های استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 به شرح زیر است:

۴: محیط کسب‌وکار سازمان

۴-۱: درک سازمان و محیط کسب‌وکار آن

۴-۲: درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع

۴-۳: تعیین دامنه کاربرد

۴-۴: سیستم مدیریت

۵: رهبری و مشارکت کارکنان

۵-۱: رهبری و تعهد

۵-۲: خط مشی

۵-۳: نقش‌های سازمانی – مسئولیت‌ها و اختیارات

۵-۴: مشاوره و مشارکت کارکنان

۶: طرح‌ریزی

۶-۱: اقداماتی برای نشان دادن ریسک‌ها و فرصت‌ها

۶-۱-۱:کلیات

۶-۱-۲: شناسایی خطر و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها

۶-۱-۲-۱: شناسایی خطر

۶-۱-۲-۲: ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت و سایر ریسک‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۶-۱-۲-۳: ارزیابی فرصت‌های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سایر فرصت‌های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

۶-۱-۳: تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات 

۷-۱: منابع

۷-۲: صلاحیت

۷-۳: آگاهی

۷-۴: ارتباطات

۷-۴-۱: کلیات

۷-۴-۲: ارتباطات داخلی

۷-۴-۳: ارتباطات خارجی

۷-۵: اطلاعات مدون

۸: عملیات

۸-۱: طرح‌ریزی و کنترل عملیات

۸-۱-۱: کلیات

۸-۱-۲: حذف خطرات و کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشت

۸-۱-۳: مدیریت تغییر

۸-۱-۴: فراهم‎آوری و تدارکات

۸-۱-۴-۱: کلیات

۸-۱-۴-۲: پیمانکاران

۸-۱-۴-۳: برون‌سپاری

۸-۲: آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۹: ارزیابی عملکرد

۹-۱: پایش – اندازه‌گیری – تحلیل و ارزیابی عملکرد

۹-۱-۱: کلیات

۹-۱-۲: ارزیابی انطباق

۹-۲: ممیزی داخلی

۹-۲-۱: کلیات

۹-۲-۲: برنامه ممیزی داخلی

۹-۳: بازنگری مدیریت

۱۰: بهبود

۱۰-۱: کلیات

۱۰-۲: رویداد- عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰-۳: بهبود مستمر

۱۰-۳: بهبود مستمر

گواهینامه های مرتبط

با پر کردن فرم درخواست گواهینامه ایزو از مشاوره تخصصی و رایگان بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

این استاندارد به عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مشهور است و الزامات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) را مشخص می‌کند.
از اصلی‌ترین اهداف استاندارد ISO 45001 می‌توان به فراهم کردن یک چارچوب دقیق برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از آسیب و بیماری کارکنان و ایجاد یک محیط کاری ایمن و سالم اشاره کرد.
شما با استفاده از این استاندارد در سازمان‌تان می‌توانید یک کاری سالم برای کارکنان داشته باشید و حوادث کاری را به حداقل برسانید. جلوگیری از حوادث کاری و بیماری‌های شغلی، انطباق با الزامات و مقررات قانونی و نظارتی، افزایش تعهد به کار ایمن، کاهش خطرات شغلی حین کار و افزایش رقابت نیز از دیگر مزایای این استاندارد است.

مشتریان ما

ثبت درخواست