درباره سازمان IAFReviewed by مدیریت سایت on Apr 20Rating:

درباره سازمان IAF

کار این سازمان اعتباربخشی به مراکز ارزیابی شرکت های گواهی دهنده استانداردهای بین المللی می باشد تا اطمینان حاصل کند استفاده کنندگان از خدمات این شرکت ها ، نتایج ارزیابی هایشان دقیق و معتبر می باشد.نهاد های تأیید اعتبار در بسیاری از کشورها با هدف اولیه تضمین می شوند که سازمان های ارزیابی انطباق تحت نظارت یک سازمان معتبر قرار می گیرند.

واحدهای اعتباربخشی باعث افزایش پذیرش محصولات و خدمات در سراسر مرزهای ملی می شود، به این ترتیب چارچوبی برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ایجاد می شود.

این تدارکات توسط مجمع اعتباربخشی بین المللی (IAF) در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و دیگر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق و همکاری بین المللی آزمایشگاه های بین المللی (ILAC) در زمینه آزمایش و بازرسی اداره می شود.

IAF سازمان جهانی اعتباربخشی ارزیابی سازگاری و سایر موسسات علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.

اولین کارکرد آن توسعه یک برنامه جهانی ارزیابی انطباق است که اطمینان می دهد که گواهی های صادر شده معتبر است. اعتباربخشی اطمینان کاربران را به صلاحیت و بیطرفی شرکت های گواهی دهنده فراهم می کند.

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو